Bezpieczeństwo pożarowe w powiecie brzeskim

15 listopada w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu w budynkach mieszkalnych. Konferencję rozpoczęli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  mł. bryg. Krzysztof Łukiewicz, którzy zwrócili uwagę na to, iż jedynie dobre współdziałanie służb ratowniczych z nadzorem budowlanym i zarządcami budynków jest wstanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w tym zakresie.

Ogłoszenie

Brzeg, dn. 14.11.2013r.
OŚ.6341.79.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity),
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ø 200 mm w km 0+150 rowu melioracyjnego K-10 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Malinowej położonej w m. Żłobizna na działce nr 409 do rowu melioracyjnego
nr K-10 w Żłobiźnie, gm. Skarbimierz

Zarzuty bezpodstawne

Informujemy, iż Prokuratura Okręgowa w Opolu oczyściła z zarzutów Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz Członków Zarządu Powiatu Brzeskiego poprzedniej kadencji (tj. Jana Golonkę, Ryszarda Jończyka, Andrzeja Kostrzewę, Jerzego Wrębiaka). Sprawa dotyczyła zarzutu braku nadzoru nad jedną z powiatowych jednostek. Śledczy uważali, że w kilkunastu przetargach i zamówieniach publicznych organizowanych przez Powiatowy Zakład Obsługi Inwestycji…