Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Szanowni Państwo

Witamy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu

Nowy portal mapowy powiatu

Geoportal.url

https://imapa.brzeg-powiat.pl/#/giportal

Regulamin Geoportalu

Z przyjemnością informujemy, że pod adresem https://imapa.brzeg-powiat.pl/#/giportal został uruchomiony nowy portal mapowy powiatu brzeskiego. Na portalu publikowane są aktualne dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (bez danych o właścicielach nieruchomości), dane o uzbrojeniu terenu, dane o osnowie geodezyjnej (w tym opisy topograficzne punktów osnowy)  i dane o obiektach topograficznych. W portalu podłączono ortofotomapę (mapa satelitarna) oraz Open Street Map. Użytkownicy mają też możliwość  podłączania własnych usług WMS oraz pobierania danych o działkach ewidencyjnych w formacie gml. Ponadto portal zapewnia dostęp do pozostałych e-usług świadczonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zachęcamy do korzystania z aktualnych danych przestrzennych.

 

Ponadto mogą Państwo korzystać z mapy ewidencji gruntów i budynków w usłudze WMS opublikowanej pod adresem:

oraz w usłudze WFS opublikowanej we współpracy z Głównym Geodetą Kraju pod adresem:

https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1601

Informacje dodatkowe dot. usługi WFS:

geometria działek info WFS

instrukcja WFS

 

Izabela Wiecheć
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Brzegu mieści się na pierwszym piętrze budynku B przy ul. Robotniczej 12.

Naczelnikiem Wydziału i jednocześnie geodetą powiatowym jest Izabela Wiecheć:

Pokój 107, tel. 77 444 7916

i.wiechec@brzeg-powiat.pl

Telefony :

 • 77 444 79 69 – Uzgadnianie usytuowania sieci (zud@brzeg-powiat.pl)
 • 77 444 79 60 – Sprzedaż map (geodezja@brzeg-powiat.pl)
 • 77 444 79 72 – Ewidencja gruntów (ewidencja@brzeg-powiat.pl)
 • 77 444 79 65 – PODGiK
 • 77 444 79 61 – Gospodarka nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się między innymi:

 • gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,
 • przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wywłaszczeniami nieruchomości,
 • ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 • scalaniem i wymianą gruntów rolnych,
 • klasyfikacją gleboznawczą gruntów.

W skład Wydziału wchodzi również Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje Ewa Kluska pok. 106, tel. 77 444 7969, e.kluska@brzeg-powiat.pl.

Gdzie załatwią Państwo swoją sprawę:

Interesanci w sprawach z zakresu geodezji i kartografii obsługiwanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przyjmowani są w pok. nr 101.

W sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych oraz pozostałych realizowanych przez WGiGN interesanci przyjmowani są w pok. 112.

W sprawach dot. uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu interesanci są przyjmowani w pok. 106.

Uwaga – ogłoszenia dot. obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego publikowane są w zakładce “Nieruchomości” w głównym oknie strony oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – link dostępny również w głównym oknie.

 1. Ewidencja gruntów i budynków
 2. Rzeczoznawcy majątkowi
 3. Sprzedaż map
 4. Uzgadnianie usytuowania sieci
 5. Pozostałe wnioski
 1. Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności:
 1. Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji
 1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 

Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

 1. Komunikaty:

  Adresy IKERG po nowelizacji ustawy PGiK  

  iKerg 2020: https://ikerg.brzeg-powiat.pl

  iKonto: https://ikonto.brzeg-powiat.pl

  Stary iKerg: https://ikerg-old.brzeg-powiat.pl

 2. Zasady składania operatu elektronicznego
  Zmiana Prawa geodezyjnego i kartograficznego
  Komunikat dla wykonawców dot. nowelizacji PGiK
  System iKERG zmiany
  Zmiany obsługa zgłoszeń info dla wykonawców

ROBOCZA BAZA DANYCH

LINK

ZMIANA SYSTEMU ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

LINK

SWDE

LINK

 1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych – formularze:
 1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych przez IKERG: 
  1. Regulamin obsługi prac geodezyjnych drogą elektroniczną 2020 r.
  2. Wzór umowy iKERG
  3. Wniosek o zawarcie umowy IKERG_geodeci
 1. Programy do pobrania:

Program do transformacji wyników pomiarów geodezyjnych uwzględniający poprawki lokalne – Pobierz

Program do współpracy z PODGiK Delta do pobrania:

Geo-Info Delta (wersja 32-bit)

Geo-Info Delta (wersja 64-bit)

Uwaga – program dostępny również jako zakładka w oknie głównym Geoportalu Powiatu Brzeskiego

 1. Informacja dot. stanu informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

6. Udostępnienie osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu brzeskiego

Szanowni Państwo

Od dnia 22.03.2017 r. wgląd do ewidencji gruntów i budynków powiatu brzeskiego (w tym do danych o właścicielach nieruchomości) będą mieli Państwo przez iEGiB – moduł systemu informacji przestrzennej GEO-INFO. Dostęp do aplikacji można uzyskać korzystając z adresu https://iegib.brzeg-powiat.pl  lub przez link w oknie głównym Geoportalu Powiatu Brzeskiego.

W sprawach logowania proszę o kontakt telefoniczny: tel. 77 4447 966, 77 4447 916 i 77 4447 969. W  zakładce „Pomoc” dostępny jest podręcznik użytkownika.

Udostępnianie danych podmiotom realizującym zadania publiczne

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę