Szanowni Państwo

Witamy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu

Zachęcamy do korzystania z danych przestrzennych, zawartych w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego bazach danych przestrzennych (w tym EGiB, BDOT500 i GESUT), które są powszechnie dostępne pod adresami:

– usługa wms: http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg-egib

– Przeglądarka danych (mapa ewidencyjna i zasadnicza) http://77.252.23.180/inet/

Dane publikowane pod wskazanymi adresami są aktualizowane równocześnie z aktualizacją danych źródłowych.

 

Izabela Wiecheć
Naczelnik wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg
tel. 77 444 7916

i.wiechec@brzeg-powiat.pl

KOMUNIKAT nr  4  DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

DOTYCZĄCY ZMIANY SYSTEMU ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

LINK

 

KOMUNIKAT nr  3  DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

DOTYCZĄCY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW PRAC

zgłoszonych Staroście Brzeskiemu

Szanowni Państwo

Nawiązując do opublikowanych poniżej komunikatów nr 1 i 2, w których zostali Państwo poinformowani o zakupieniu przez Powiat Brzeski i nieodpłatnym udostępnieniu wykonawcom prac geodezyjnych) aplikacji Geo-Info DELTA LT  do współpracy pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

informuję, że począwszy od 16.07.2018 r. do operatów składanych w PODGiK w Brzegu i w filii PODGiK w Grodkowie należy dołączać   zbiory (pliki) zarówno nowych jak i zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych EGiB, BDOT 500 i GESUT i BDSOG. Pliki  muszą być  zapisane zgodnie ze schematem GML, bądź w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym PZGiK – na obszarze powiatu brzeskiego jest to plik wymiany GIV, który generowany jest z programu Geo-Info DELTA LT.

Brak plików, stanowiący naruszenie przepisów art. 12 a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  skutkować będzie  negatywnym  wynikiem weryfikacji z powodu braku kompletności operatu.

 

Aby ułatwić Państwu pracę w aplikacji Geo-Info DELTA LT, na podstawie naszych doświadczeń w prowadzeniu baz danych w SIP Geo-Info, został przygotowany dla Państwa zestaw wskazówek technicznych, które udostępnimy osobom zainteresowanym drogą mailową.

                                                                                                              Izabela Wiecheć

                  Brzeg, 12.07.2018 r.                                                             Geodeta Powiatowy

 

KOMUNIKAT nr  2 DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

DOTYCZĄCY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW PRAC

zgłoszonych Staroście Brzeskiemu LINK

 

Komunikat dla osób korzystających z systemu teleinformatycznego INET
Jak informuje producent oprogramowania, korzystanie z ww. systemu jest możliwe
wyłącznie przez przeglądarkę Internet Explorer.

Informacja dla osób korzystających

z danych ewidencji gruntów i budynków i posiadających konto użytkownika

w  systemie iNET udostępnianym przez Starostę Brzeskiego

 

Od dnia 22.03.2017 r. wgląd do ewidencji gruntów i budynków powiatu brzeskiego (w tym do danych o właścicielach nieruchomości) będą mieli Państwo przez iEGiB – moduł systemu informacji przestrzennej GEO-INFO. Dostęp do aplikacji można uzyskać korzystając z adresu  http://77.252.23.180:86/  lub przez link na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, zakładka Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W sprawach logowania proszę o kontakt telefoniczny: tel. 77 4447 966, 77 4447 916 i 77 4447 969. W  zakładce „Pomoc” dostępny jest podręcznik użytkownika.

 

Izabela Wiecheć

Geodeta Powiatowy

WAŻNY KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

 

Powiat Brzeski zakupił program Geo-Info Delta LT do współpracy pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wersja instalacyjna aplikacji jest dostępna  pod adresem:

GEO-INFO Delta

Aktualizacje aplikacji również będą dostępne pod tym adresem.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) po zakończeniu prac winni przekazywać do PODGiK w Brzegu zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b.

 

Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych winny być zapisane zgodnie ze schematem GML, bądź w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym PZGiK – na obszarze powiatu brzeskiego jest to plik wymiany GIV, który generowany jest z programu Geo-Info DELTA LT, udostępnionego nieodpłatnie wykonawcom prac geodezyjnych.

Program umożliwia modyfikację max. 1000 obiektów. Aktualna wersja SIP Geo-Info Mapa, w którym  Starosta Brzeski prowadzi bazy danych to http://18.4.4.2/

 

Mamy nadzieję, że korzystanie z aplikacji w znaczący sposób ułatwi Państwu współpracę z PODGiK.

Z poważaniem

Izabela Wiecheć

Geodeta Powiatowy

 

Telefony:

 • 77 444 79 69 – Uzgadnianie usytuowania sieci
 • 77 444 79 60 – Sprzedaż map
 • 77 444 79 72 – Ewidencja gruntów
 • 77 444 79 65 – PODGiK
 • 77 444 79 61 – Gospodarka nieruchomościami
 • 77 444 79 64 – FAX (Brzeg)
 • 77 415 53 64 – Oddział w Grodkowie

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowią:

 1. Naczelnik Wydziału, będący jednocześnie Geodetą Powiatowym;
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału, będący jednocześnie Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jako referat w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych, który prócz kierownika wskazanego w pkt 2 stanowi wiele stanowisk urzędniczych ds.:
  • prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
  • prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • zakładania osnów szczegółowych,
  • zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,
  • przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych,
  • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 4. Wieloosobowe stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu brzeskiego.

 


Uwaga – ogłoszenia dot. obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego publikowane są w zakładce “Nieruchomości” w głównym oknie strony oraz w Biuletynie Informacji Publiczej – link dostępny również w głównym oknie. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada Filię w Grodkowie, właściwą w sprawach nieruchomości położonych na terenie gminy Grodków, a którą stanowi wieloosobowe stanowisko urzędnicze ds. określonych w pkt 3. Wydział Geodezji o Gospodarki Nieruchomościami mieści się w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, budynek B I piętro. Interesanci w sprawach z zakresu geodezji i kartografii obsługiwanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmowani są w pok. nr 101. W sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych oraz pozostałych realizowanych przez WGiGN interesanci przyjmowani są w pok. 112. W sprawach dot. uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu interesanci są przyjmowani w pok. 106. Filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, w pok. nr 9 jest prowadzona sprzedaż map i obsługa geodetów dla nieruchomości położonych na terenie gminy Grodków. W pok. nr 6 interesanci są przyjmowani w sprawach dot. nieruchomości położonych na terenie gminy Grodków w zakresie:

 • regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawania zaświadczeń i innych informacji na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L


Programy do pobrania: Program do transformacji wyników pomiarów geodezyjnych uwzględniający poprawki lokalne – Pobierz

 

Pozostałe informacje i druki:

 1. Ewidencja gruntów i budynków
 2. Geodeci obsługa zgłoszeń
 3. Rzeczoznawcy majątkowi
 4. Sprzedaż map
 5. Uzgadnianie usytuowania sieci
 6. Pozostałe wnioski
 7. Udostępnianie danych podmiotom realizującym zadania publiczne

8. Informacja dot. stanu informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

9. Przekształcanie użytkowania wieczystego

10. Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji

11. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Przydatne linki

Wydrukuj stronę