Wydział Budownictwa

Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
II piętro

pok. 211, 212, 210, 209, 208

 Adres skrytki ePUAP: /powiatbrzeg/domyslna

SKŁAD WYDZIAŁU:

 

POKÓJ NR 211

Magdalena Krawiecka – Naczelnik

m.krawiecka@brzeg-powiat.pl

tel. 775493404

 

POKÓJ NR 212 – SEKRETARIAT

sekretariat-bud@brzeg-powiat.pl

Agnieszka Bracka – Inspektor

tel. 775493400

Anna Bilicz – Inspektor

tel. 775493401

 

POKÓJ NR 210

tel. 775493405

Magdalena Dzieduszyńska – Starszy inspektor

m.dzieduszynska@brzeg-powiat.pl

Anna Łukawska – Inspektor

a.lukawska@brzeg-powiat.pl

 

POKÓJ NR 209

tel. 775493402

Ewelina Kozłowska – Młodszy referent

e.kozlowska@brzeg-powiat.pl

Natalia Ziółkowska – Podinspektor

n.ziolkowska@brzeg-powiat.pl

 

POKÓJ NR 208

tel. 775493407

Barbara Rogowska – Inspektor

b.rogowska@brzeg-powiat.pl

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Brzeskiego Nr 63/2021 z dnia  4 listopada 2021r. od dnia 08.11.2021r. zmieniają się wysokości opłat za ostemplowanie i wydanie dziennika budowy
tj.:  22,00 zł za egzemplarz dla większych inwestycji i 11,00 zł za egzemplarz dla mniejszych inwestycji.

Ostemplowanie dziennika budowy zakupionego przez inwestora poza organem nadal pozostaje bezpłatne.

 

 

Zarządzenie nr 63/2021 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty za dziennik budowy PDF

 

 

 • Zarządzenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opłaty za dziennik budowy PDF
 • Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty za dziennik budowy  PDF

 

Zakres spraw załatwianych przez Wydział Budownictwa:

 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 • Wydawanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 • Wydawanie decyzji przeniesienia zgłoszenia budowy na rzecz innej osoby.
 • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
 • Zgłoszenia robót budowlanych.
 • Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, celem przedłożenia do wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 • Rejestrowanie i wydawanie dziennika budowy.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

DRUKI DO POBRANIA:


 

1. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-5) PDF
2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) PDF
3. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PB-7) PDF
4. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-3) PDF
5. WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (PB-9) PDF
6. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2) PDF
7. ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (PB-18) PDF
8. ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI (PB-4) PDF
9. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2a) PDF
10. WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU (PB-11) PDF
11. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (PB-8) PDF
12. WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6) PDF
13. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (PB-14) PDF
14. WNIOSEK W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO UDZIELENIA ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH (PB-0) PDF
15  DRUK NA DZIENNIK BUDOWY OBOWIĄZUJE OD 08.11.2021 r PDF DOC
16. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU PDF DOC
17. ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ LOKALU MIESZKALNEGO DO DODATKU MIESZKANIOWEGO PDF DOC
18. OŚWIADCZENIE – ZRZEKAM SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ PDF DOC

UWAGA!
Od dnia 04.02.2021r. możliwe jest składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez  oficjalną rządową aplikację do składania wniosków w procesie budowlanym: E-BUDOWNICTWO dostępną pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


W w/w aplikacji dostępne formularze można wypełnić online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do tut. urzędu lub można przesłać wypełniony formularz wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego.
Lista aktualnie dostępnych wniosków znajduje się na w/w stronie.

Wydrukuj stronę