Wydział Budownictwa

Edward Bublewicz
Naczelnik
pok. 10

tel. 77 5 49 34 03

Wydział Budownictwa

Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
II piętro

pok. 6, 8, 9, 10, 12

 

 

 

 

 

Z-ca Naczelnika                Magdalena Krawiecka

 

 

77 5 49 34 04

 

p. 9

 

m.krawiecka@brzeg-powiat.pl

 

Agnieszka Bracka

(SEKRETARIAT)

 

 

77 5 49 34 00

 

p. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

sekretariat-bud@brzeg-powiat.pl

 

 

 

Anna Bilicz

 

 

77 5 49 34 01

 

p. 12

 

Magdalena Dzieduszyńska

 

 

 

77 5 49 34 05

 

 

p. 8

 

Anna Łukawska

 

 

Sylwia Tysier

 

 

 

77 5 49 34 07

 

 

p. 6

 

Barbara Rogowska

 

 

budownictwo@brzeg-powiat.pl

 

 

tabela na stronę www Budownictwo.png

 

Zakres spraw załatwianych przez Wydział Budownictwa:

 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 • Wydawanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 • Wydawanie decyzji przeniesienia zgłoszenia budowy na rzecz innej osoby.
 • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
 • Zgłoszenia robót budowlanych.
 • Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, celem przedłożenia do wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 • Rejestrowanie i wydawanie dziennika budowy.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

 

DRUKI DO POBRANIA:


 

 1. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) PDF  DOC
 2. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) PDF  DOC
 3. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) PDF  DOC
 4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA (B-4) DO WNIOSKU B-1 B-2 B-3 PDF  DOC
 5. ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PDF DOC
 6. ZGŁOSZENIE BUDOWY art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a ustawy Prawo budowlane PDF  DOC
 7. ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PDF  DOC
 8. PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEJ OSOBY PDF  DOC
 9. PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA BUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY PDF  DOC
 10. DRUK NA DZIENNIK BUDOWY PDF  DOC
 11. DRUK NA DZIENNIK BUDOWY (ZGŁOSZENIE BUDOWY) PDF  DOC
 12. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU PDF  DOC
 13. ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ LOKALU MIESZKALNEGO DO DODATKU MIESZKANIOWEGO PDF  DOC
 14. OŚWIADCZENIE – ZRZEKAM SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ PDF DOC

 

Wydrukuj stronę