Stanowisko ds. zdrowia od 01.01.2021 włączone do komórki organizacyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/> w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Agnieszka Cieśla
Stanowisko ds. Zdrowia
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
II piętro, pok. 223
tel. 77 549 34 12
zdrowie@brzeg-powiat.pl

 

Do Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie:

1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również w ramach podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w szczególności z zakresu:
a) nadzoru, w tym kontroli,
b) rady społecznej (jej powołania, odwołania, posiedzeń, rekompensaty, odwołań),
c) zatrudniania kierownika (w tym zgody na inne zatrudnienie) i procedury konkursowej,
d) organizacji i nadawania (w tym zmiany) statutu,
e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz kadrowej, lokalowej i sprzętowej, w tym restrukturyzacji, modernizacji, inwestycji i remontów,
f) tworzenia, połączenia, przekazania, likwidacji, programu naprawczego i przekształceń,
g) wnoszenia i przekazywania majątku do innych podmiotów oraz zasad zbycia i udostępniania aktywów trwałych,
h) zmiany wierzyciela,
i) nakładania obowiązku wykonania określonego zadania;

2) przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat, a w szczególności z zakresu:
a) opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki zdrowotnej,
b) inicjowania, wspomagania i monitorowania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
c) pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
d) podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, a zwłaszcza prowadzenie na stronie internetowej starostwa (powiatu) informatora o służbie zdrowia (zwłaszcza ambulatoryjnej i aptekach) dla mieszkańców powiatu;
przepisów o zdrowiu publicznym, a w szczególności z zakresu:
a) współdziałania i współpracy przy wykonywaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego z innymi organami i jednostkami, a zwłaszcza Narodowego Programu Zdrowia,
b) informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;

3a) przepisów o zdrowiu psychicznym, a w szczególności z zakresu:
a) prowadzenia działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym:
• przesyłanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań z niego wynikających,
• zapewnianie, monitorowanie i sprawozdawczość z osiągania celów wyznaczonych powiatowi,
b) zapewnienia przyjęcia do domu pomocy społecznej osób określonych w przepisach o zdrowiu psychicznym;

3b) podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, a w szczególności:
a) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
b) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;
c) leczenie osób uzależnionych od solarium;
d) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;

3c) przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, leczenia odwykowego i izb wytrzeźwień;

3d) przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych29,

4) przepisów o ratownictwie medycznym, a w szczególności z zakresu opiniowania i przygotowania danych do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

5) przepisów sanitarnych, a w szczególności w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, informacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wniosków z nią związanych;

6) współdziałania z i wspomagania innych komórek i jednostek na potrzeby związane z zarządzaniem kryzysowym, klęską żywiołową, epidemią, uzależnieniami lub innym zbiorowym zagrożeniem zdrowia lub życia;

7) przepisów prawa farmaceutycznego o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

8) przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w zakresie:
a) sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
b) powołania osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę w drodze oględzin,
c) przekazania niepochowanych zwłok do celów naukowych,
d) przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
e) nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz pełnomocnictwo

można składać drogą elektroniczną na adres: zdrowie@brzeg-powiat.pl

Adobe Reader
Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego – świadczeniobiorca
Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (wyjazd turystyczny)
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich z zagranicy oraz pełnomocnictwo

Informator dla pacjentów w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w powiecie brzeskim 2020

Uchwała dotycząca dyżurów aptek na rok 2021

 

 

 

Wydrukuj stronę