Henryk Wróbel
Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, II piętro
pokoje nr 301, 301A, 302, 303, 303A
tel. 77 444 79 52
tel. 77 444 79 47
tel. 77 444 79 54
tel. 77 444 79 49

Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów[/vc_column_text]

  • 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006 Wpłaty należności za użytkowanie wieczyste , zarząd , sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa
  • 11 8870 0005 2001 0030 2668 0010 Wpłaty za usługi geodezyjne
  • 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 Opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie , sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu Brzeskiego
  • 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • 49 8870 0005 2001 0030 2668 0005 Wpłaty należności za dzierżawę obwodów łowieckich
  • 10 8870 0005 2001 0030 2671 0001 Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT
[/vc_column][/vc_row]

 

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie następujących spraw:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
3) nadzór nad realizacją budżetu powiatu;
4) windykacja należności powiatu, Skarbu Państwa, funduszy starostwa;
5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu;
6) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) obsługa dochodów Skarbu Państwa;
8) przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych powiatu;
9) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
10) współudział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
11) prowadzenie kontroli finansowej w starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) obsługa funduszy powiatowych:
a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi,
b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

13) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
14) opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości;
15) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
16) rozliczanie dotacji przekazanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień i umów;
16) przekazywanie właściwym podmiotom sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
17) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu;
18) obsługa zadań i kompetencji z zakresu nabycia przez Skarb Państwa i zagospodarowania mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności z nabytego mienia za zobowiązania – podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo z wcześniejszych rejestrów sądowych i niewpisanych do KRS, za wyjątkiem spraw dotyczących nieruchomości.

Wydrukuj stronę