Radosław Preis
Powiatowy Konserwator Zabytków przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku 7:15-9:15; 13:15-15:15
przy ul. Robotnicza 20, parter, pok. 101,
tel. 77 444 79 79,
tel. kom. 883 998 093,
e-mail: zabytki@brzeg-powiat.pl

Zakres spraw załatwianych przez stanowisko ds. ochrony zabytków:

1) z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), zwanej dalej „ustawą”:
a) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),
b) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych  w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073, 2187)  oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy);

c) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy),
d) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),
e) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót  lub innych działań przy zabytku albo nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, jak również pozwoleń na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 44 ustawy w związku z art. 36 ust. 1  pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
f) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności,  albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 45 ust. 1 ustawy w związku z art. 36  ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
g) wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie pozwoleń w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty  i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,  za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
h) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1 ustawy),
i) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy),
j) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy),
k) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy),
l) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
m) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39 ustawy),
n) wydawanie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (art. 27 ustawy);

2) z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.):
a) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy),
b) uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3 ustawy);

3) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945):
a) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073, 2244.):
– wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy w zw. z art. 217 K.p.a.);

5) z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397, z 2018 r. poz. 1599):
a) przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22 ustawy),
b) dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3 ustawy);

6) z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340)
– wydawanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, łącznie  z przyjmowaniem zgłoszeń osób fizycznych na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83a ust. 1 ustawy w związku z art. 83 f ust. 4 ustawy);

7) uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz zmiany funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Brzeskiego.

8) sporządzanie sprawozdania merytorycznego z zadań wykonanych na stanowisku.

10) sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,

11) sprawy dotacji powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (określania zasad, przyznawania, wykazu udzielonych dotacji oraz wzajemnej informacji o udzielonych dotacjach)

 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Druki do pobrania:

  1. Pismo – wniosek o wydanie pozwolenia
  2. Pismo – załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia
  3. Pismo – załącznik nr 2 do wniosku o wydanie pozwolenia
Wydrukuj stronę