Powiatowy Konserwator Zabytków przyjmuje interesantów

Zakres spraw załatwianych przez stanowisko ds. ochrony zabytków:

1) z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), zwanej dalej „ustawą”:
a) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),
b) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych  w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073, 2187)  oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy);

c) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy),
d) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),
e) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót  lub innych działań przy zabytku albo nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, jak również pozwoleń na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 44 ustawy w związku z art. 36 ust. 1  pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
f) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności,  albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 45 ust. 1 ustawy w związku z art. 36  ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
g) wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie pozwoleń w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty  i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,  za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
h) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1 ustawy),
i) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy),
j) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy),
k) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy),
l) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
m) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39 ustawy),
n) wydawanie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (art. 27 ustawy);

2) z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.):
a) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy),
b) uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3 ustawy);

3) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945):
a) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073, 2244.):
– wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy w zw. z art. 217 K.p.a.);

5) z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397, z 2018 r. poz. 1599):
a) przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22 ustawy),
b) dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3 ustawy);

6) z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340)
– wydawanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, łącznie  z przyjmowaniem zgłoszeń osób fizycznych na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83a ust. 1 ustawy w związku z art. 83 f ust. 4 ustawy);

7) uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz zmiany funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Brzeskiego.

8) sporządzanie sprawozdania merytorycznego z zadań wykonanych na stanowisku.

10) sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,

11) sprawy dotacji powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (określania zasad, przyznawania, wykazu udzielonych dotacji oraz wzajemnej informacji o udzielonych dotacjach)

 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Druki do pobrania:

  1. Pismo – wniosek o wydanie pozwolenia
  2. Pismo – załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia
  3. Pismo – załącznik nr 2 do wniosku o wydanie pozwolenia
Wydrukuj stronę