Przewodniczący Zespołu

Anna Niesłuchowska
I piętro, pok. 20

tel. 77 549 33 11

orzekanie1@brzeg-powiat.pl


Sekretarz
Kamila Malatyńska-Klichta

I piętro, pok. 17
tel. 77 549 3313
orzekanie@brzeg-powiat.pl

 

Obsługa interesanta

I piętro, pok. 19

Tel.77 5493312 , 77 5493310

 

Korespondencję do PZOoN kierujemy na adres:

Starostwo Powiatowe Brzeg

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Wyszyńskiego 23

I piętro , pokój 19

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1.Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

2.Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.

3.Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

4.Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych spełniających warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

5.Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (obowiązujące wszystkich).
 5. Karta uzupełniająca dla wnioskodawcy, który nie może stawić się na posiedzenie składu orzekającego z powodu stanu zdrowia nierokującego poprawy (skala Barthel ).
 6. Wniosek o wydanie legitymacji dla PZON
 7. Wzór pisma o zawieszenie postępowania.
 8. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
 9. Oświadczenie (składane do wniosku o przyznanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności – w przypadku starania się o nowe orzeczenie celem przyznania karty parkingowej od 01 lipca 2014 r.).
 10. Informacje dodatkowe dotyczące kart parkingowych (w tym podst. prawna).
 11.  Członkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu

Uwaga :

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Wyszyńskiego 23 ,

49-300 Brzeg, I piętro .W budynku znajduje się winda od strony parkingu. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może zejść do osoby niepełnosprawnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem informuję , że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; natomiast administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych  w  Elektronicznym  Krajowym  Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności  ( EKSMOoN )   jest    Powiatowy    Zespół     do     Spraw    Orzekania     o Niepełnosprawności w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23 reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu; adres do korespondencji  ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg ; e-mail: orzekanie1@brzeg-powiat.pl

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres ul. Robotnicza 20 , 49-300 Brzeg; e-mail: odo@brzeg-powiat.pl

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji   obowiązków   wynikających  z  ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym  ( w szczególności będą to zbiory osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , o niepełnosprawności , o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wydanie karty parkingowej i legitymacji);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( m.in. NIK ), w przypadku PZON została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1//3/5 , 00-513 Warszawa  oraz  umowa z lekarzami orzecznikami  – członkami PZON w Brzegu  ;

5) Pani/Pana   dane   osobowe  przechowywane  będą   w   czasie  określonym  przepisami  prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów ;

6) podanie   przez   Panią/Pana    danych   osobowych   jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt.3  ;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania  lub  ograniczenia   przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3, zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych;

 

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

12) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Wydrukuj stronę