Anetta Zych-Rzepecka
Naczelnik

Alina Grochalska
Zastępca

ul.Kardynała Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg
(II piętro) pokoje nr 15,16,19

tel. 77 549 33 02
tel. 77 549 33 03
tel.77 549 34 15
tel.77 549 34 16
oswiata@brzeg-powiat.pl

 

Do Wydziału Oświaty należy obsługa zadań i kompetencji w następującym zakresie::

 • w zakresie oświaty:
 1. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nadawania statutów i imienia tym placówkom,
 2. zakładanie i prowadzenie szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych,
 3. likwidacja szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
 4. łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
 5. rozwiązywanie zespołu szkół lub placówek oraz nadawanie szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,
 6. ustalanie sieci publicznych szkół ponadgimnazyjnych,
 7. wydawanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 8. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
 • wydawanie decyzji o wpisie, wykreśleniu i odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
 1. dotowanie niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
 2. powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół lub placówek oraz powierzanie stanowiska dyrektora w przypadku rozstrzygnięcia konkursu,
 3. powierzanie stanowisk dyrektorów,
 4. opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 5. powoływanie w miarę potrzeb rady oświatowej działającej przy radzie,
 6. ustalanie składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 8. finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 9. ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych,
 10. sprawdzanie pod względem merytorycznym projektów organizacyjnych szkół oraz wnoszenie o zatwierdzenie ich przez starostę,
 11. określanie zasad oraz trybu przyznawania dyrektorom szkół i placówek dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych,
 12. przyznawanie nagród dyrektorom szkół, placówek oświatowych i nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze,
 13. dotowanie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych,
 14. wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych profili kształcenia zawodowego i zawodów,
 15. powoływanie komisji konkursowych i przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
 16. zapewnianie uczniom form kształcenia specjalnego,
 17. udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom,
 18. pomoc stypendialna uczniom;

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Druki do pobrania:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Wydrukuj stronę