Wszyscy jesteście zwycięzcami

Wraz z końcem roku szkolnego naszedł czas podsumowań. Zakończyła się całoroczna rywalizacja sportowa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego. Na spotkaniu ze starostą Maciejem Stefańskim, naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Michałem Siekiem i koordynatorem d/s sportu Szymonem Drekselerem zjawili się najlepsi sportowcy, nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Ogłoszenie o wyborze oferti przyznanej dotacji- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2014 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie

 

 

 

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”- kwota przyznanej dotacji 15 000,00 zł

 

 

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu: