W okresie od 2012 do października 2013 roku dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu utworzono w naszym powiecie 230 nowych podmiotów gospodarczych poprzez udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Największą popularnością cieszyły się usługi budowlane, handel, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi reklamowe, instalatorstwo wodno-kanalizacyjne, elektryczne i inne (leśne, fotograficzne, krawieckie, stolarskie, ślusarskie). Jako nowatorskie działalności można wymienić kowalstwo artystyczne, hotel dla zwierząt, szkołę nurkowania, agencję koncertowo-nagraniową oraz usługi dezynfekcji i deratyzacji.

Udzielono także wsparcia 201 pracodawcom w tworzeniu nowych stanowisk pracy poprzez dofinansowanie wyposażenia nowych miejsc pracy, na których zatrudniano 316 bezrobotnych.

Kwota środków finansowych udzielona na rozwój naszej lokalnej przedsiębiorczości w latach 2012-2013 przekroczyła 7,4 mln. zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu dysponował w 2012 r środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej o raz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości :

284 tys zł na dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wyposażono 20 stanowisk pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (4–szwaczki, 1-pracownik budowlany, 2- pracownik ochrony, 1-robotnik gospodarczy, 7- praczka, 1- mechanik pojazdów samochodowych, pracownik biurowy-1, 1-zdalny menager, 1-cukiernik, 1-sprzedawca),

160 tys. zł w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar G – wyposażono 7 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (2-operator maszyn do produkcji opakowań, 3-szwaczki, 1- pracownik produkcji, 1 opiekun osób niepełnosprawnych)

W 2013 roku ze środków PFRON dofinansowano utworzenie 4 nowych miejsc pracy dla bezrobotnych niepełnosprawnych, przeznaczając na ten cel 90 tys. zł. Udzielono również jednej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej-usług w zakresie witrażownictwa.

Na przestrzeni lat 2007 – 2013 (październik) udzielono łącznie 1711 dotacji, dzięki którym powstały w naszym powiecie nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Mieszkańcom naszego powiatu, wyłonionym w ramach naboru wniosków w projekcie „PO Klucz do biznesu 2!” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznano środki na rozwój przedsiębiorczości w formie dotacji w wysokości do 40.000 zł. oraz udzielono wsparcie pomostowe w kwocie do 700 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 1 lutego 2012 roku do chwili obecnej podpisano 114 umów o rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę 4,4 mln zł oraz przyznano wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy dla 114 przedsiębiorców na łączną kwotę 454 tys. zł.

Wydrukuj stronę