Katarzyna GRUNTOWSKA

Wanda CYZA

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

(II piętro)

pok. 14

tel. 77 549 33 08

tel. 77 549 33 05

Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą:

1)    w zakresie audytowym:

 • zadania związane z audytem wewnętrznym:
  • według ustawy o finansach publicznych,
  • w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności,
  • jakości według normy, którą certyfikuje się starostwo,
 • koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w starostwie,
 • wspomaganie planowania pracy według celów jakościowych w starostwie;

2)   w zakresie kontrolnym — realizacja kontroli planowych i doraźnych, w szczególności według:

 • ustaw o finansach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rachunkowości, ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów wykonawczych,
 • przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w stowarzyszeniach i fundacjach.
Wydrukuj stronę