Brzeg, dn. 14.11.2013r.
OŚ.6341.79.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity),
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ø 200 mm w km 0+150 rowu melioracyjnego K-10 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Malinowej położonej w m. Żłobizna na działce nr 409 do rowu melioracyjnego
nr K-10 w Żłobiźnie, gm. Skarbimierz

w związku z wnioskiem złożonym przez:
 
Pana Leszka Preisnera
z „PREIS – BUD”
Projektowanie Nadzór Budowlany
z Częstocic
działającego w imieniu
Gminy Skarbimierz
 
Jednocześnie informuje się, że wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, mającym siedzibę w Brzegu, pod adresem:
 
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, III piętro, budynek B, od godz. 800 do 1500
w pokoju nr 304,
 
Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, dotyczące sprawy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod adresem podanym powyżej.
 
 
 
 
 
 
 
 
a./a.
 
3 egzemplarze.
Wydrukuj stronę