Maciej STĘPIEŃ

Naczelnik

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

(III piętro)
pokoje: 404, 405
tel. 77 444 79 45,
tel. 77 444 79 46,
tel. 77 444 79 70.

sport@brzeg-powiat.pl
promocja@brzeg-powiat.pl

 

Do Wydziału Kultury i Sportu należą:

1)     w zakresie kultury – sprawy:

a) mecenatu nad działalnością kulturalną (wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, jak również wspieranie finansowe realizacji zadań związanych z polityką kulturalną powiatu, zwłaszcza najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w powiecie o uznanym dorobku i poziomie merytorycznym,

b) ustanawiania i przyznawania (w tym określania warunków, trybu i odpowiednio wysokości):

–      nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury),

–      stypendiów (osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami),

c) organizowania działalności kulturalnej poprzez powiatowe instytucje kultury (w tym sprawy ich tworzenia, przekształcenia, podziału, likwidacji, powierzenia i przekazania; pełnienia roli organizatora lub współorganizatora; statutu i regulaminu organizacyjnego; dotacji; rejestrów instytucji kultury i wykazów obiektów prowadzących działalność kulturalną itp.), w tym:

–      muzea (w tym sprawy zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju; bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów; nadzoru nad muzeum; wykazu muzeów; statutu muzeum; rady muzeum itp.),

–      biblioteki (w tym sprawy tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji, powierzenia, nadania statutu itp.),

2)     w zakresie zabytków:

a) sprawy powiatowego konserwatora zabytków z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzone przez wojewodę odrębnym porozumieniem,

b) sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,

c) sprawy dotacji powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (określania zasad, przyznawania, wykazu udzielonych dotacji oraz wzajemnej informacji o udzielonych dotacjach));

3)     w zakresie w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej):

a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

c) nadzorowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej,

d) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez uchwałę o finansowaniu wskazanego celu z zakresu sportu, oraz dotacje dla klubów sportowych

e) obsługa (w tym tworzenie i powoływanie) rady sportu,

f) ustanawianie (w tym zasad, trybu i wysokości) i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień (za wyniki sportowe, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) albo wnioskowanie o ich przyznanie przez ministra

4)     w zakresie informacji i współpracy:

a) wprowadzanie materiałów na stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej, stronę internetową oraz strony w mediach społecznościowych, otrzymanych z komórek i jednostek lub ich przygotowanie i obróbka (tekstowa, audiowizualna), także do zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, informatorów i innych wydawnictw,

b) dokumentowanie udziału przedstawicieli powiatu w ważnych wydarzeniach medialnych (kronikarskie, audiowizualne),

c) przygotowanie raportu o stanie powiatu i koordynacja zbierania niezbędnych źródeł do raportu

d) koordynacja udzielania informacji mediom (prasie, radiu, telewizji, mediom internetowym), w tym stałych umownych łamów (pasm) oraz opracowywanie przemówień,

e) koordynacja partnerstwa z samorządem w kraju i za granicą, przewoźnikami transportu zbiorowego, organizacjami turystycznymi,

f) organizacja święta powiatu oraz stoisk powiatu na innych wydarzeniach,

g) sprawy udzielania patronatu,

h) sprawy ustanawiania i nadawania odznak, orderów i odznaczeń przez powiat,

i) sprawy wniosków o użycie herbu lub flagi oraz monitorowanie przestrzegania zasad ich używania,

5)     obsługa zadań i kompetencji dotyczących kombatantów i osób represjonowanych określonych w przepisach odrębnych.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę