Do podstawowych zadań stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (stanowisko ds. bhp i ppoż.) należy prowadzenie następujących spraw:

 1. wykonywanie zadań i uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, a w szczególności:
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • sporządzanie i przedstawianie Staroście okresowych analiz stanu bhp,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp,
  • przedstawianie Staroście wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • współpraca z laboratoriami dokonującymi badania i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy,
  • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  • współpraca z inspekcją pracy,
  • współpraca oraz uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp z przedstawicielami pracowników,
  • popularyzacja wśród pracowników problematyki bhp;
 2. w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  • zabezpieczanie przeciwpożarowe mienia Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • stała działalność prewencyjna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności poprzez kontrole sprzętu i urządzeń, szkolenia pracowników oraz zgłaszanie Staroście potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej,
  • nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania oraz punktów czerpania wody do celów gaśniczych,
  • realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez jednostki kontrolujące,
  • współdziałanie z komendą straży pożarnej;
 3. ścisła współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w zakresie wykonywania przepisów i zasad bhp oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
Wydrukuj stronę