Paweł Markowski Naczelnik Wydziału

tel. 77 549 34 39

Izabela Kic Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. 77 549 34 38

 

Lokale Wydziału znajdują się w Brzegu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23, I piętro pokoje nr 125, 124, 108

Adres do korespondencji pocztowej: Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wydział Dróg, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

 

E-mail: drogi@brzeg-powiat.pl

tel. 77 549 34 31 – 39

Mapa sieci dróg Powiatu Brzeskiego

 

Do Wydziału Dróg należy obsługa zadań i kompetencji w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, na zasadach określonych w odrębnej ustawie, a w szczególności:

 1. opracowania projektów i przekazywania planów:
 2. rozwoju sieci drogowej,
 3. finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 4. pełnienia funkcji inwestora;
 5. utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z zastrzeżeniem ustawowych wyłączeń dotyczących m.in. obsługi podróżnych;
 6. realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu (w tym ITS);
 7. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 8. koordynacji robót w pasie drogowym;
 9. zezwalania na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg i lokalizowanie w pasie (niezwiązane z potrzebami drogowymi oraz reklam), w tym (odpowiednio) pobierania opłat i kar pieniężnych oraz przygotowania projektów uchwał w tych sprawach;
 10. prowadzenia i udostępniania ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów;
 11. sporządzania i przekazywania informacji o drogach publicznych;
 12. prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych;
 13. badania wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 14. wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 15. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 16. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska związanym z budową lub utrzymaniem dróg;
 17. wprowadzania ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii;
 18. dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 19. utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów;
 20. nabywania i gospodarowania nieruchomościami (pasy drogowe i inne na potrzeby zarządzania drogami);
 21. zarządzania i utrzymywania kanałów technologicznych i pobierania opłat związanych z ich udostępnieniem;
 22. zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;
 23. instalacji, usuwania, utrzymania infrastruktury zewnętrznej i funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących (w tym obudów);
 24. uzgadniania zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

1. wniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu

2. wniosek o remont zjazdu

3. zgłoszenie o prowadzeniu robót awaryjnych

4. wniosek o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej

5. wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas robót

6. wniosek o zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń

7. wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

8. wniosek o umieszczenie reklamy

9. wniosek o umieszczenie baneru wyborczego

10. wniosek o przeniesienie decyzji

11.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji

12. informacja o sposobie zabezpieczenia robót

13. harmonogram robót

14. oświadczenie o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót

15.plan zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę