Aneta Łakoma
Naczelnik

ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg
II piętro
pok. 203, 204, 205

tel. 77 549 34 17
tel. 77 549 34 11
tel. 77 549 34 09
tel. 77 549 34 08
ekologia@brzeg-powiat.pl

 

Wydział zajmuje się sprawami:

 • ochrony środowiska,
 • ochrony przyrody,
 • postępowania z odpadami,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • gospodarki leśnej,
 • gospodarki rybackiej,
 • wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 • prawa wodnego,
 • łowiectwa,
 • rolnictwa,
 • prawa geologicznego,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony przed hałasem i wibracjami,
 • przeglądów i odbiorów prac konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej i podstawowej,
 • handlem uprawnieniami do emisji do powietrza,
 • pozwoleniami zintegrowanymi,
 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • Publicznie dostępny wykaz, który zawiera dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego
 2. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie objęciu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Dokumenty:

1. Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku z załącznikami

2. Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

3. Podsumowanie z uzasadnieniem do przyjętego programu

4. Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego NR XXXI/231/21 z dnia 25 listopada 2021r.

5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu brzeskiego za lata 2019-2020

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę