Współpraca na granicy województw

 

rozmowa ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim

 

W ostatnim czasie dużo mówi się o aglomeracji opolskiej i wrocławskiej. O współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami znajdującymi się w innych województwach. O tym w którą stronę powinien podążać nasz region. Głośno było o niedawnej sesji Rady Miejskiej Brzegu, podczas której Rada przychyliła się do wniosku burmistrza o przystąpienie Gminy Brzeg do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Jak na tej płaszczyźnie wygląda powiat brzeski?

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2013 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji…

Nagroda dla prezesa ligi ochrony przyrody

 

 

       21 marca, przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Brzeskiego, Prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Brzegu – Wiesław Chmielewski otrzymał z rąk Starosty Macieja Stefańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Mazurkiewicza pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny.

W ten sposób władze powiatu podziękowały Prezesowi LOP za długoletnią pracę społeczną na rzecz ochrony przyrody i promowania ekologii na terenie powiatu.