26 marca 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzegu. Na początku obrad Zbigniew Kłaczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przedstawił, podkreślając trudną sytuację gospodarczą kraju, dane dotyczące powiatu brzeskiego.

 

Nasz powiat, pod względem stopy bezrobocia, w dalszym ciągu utrzymuje drugie miejsce w województwie – większą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie nyskim (powiat brzeski 21,8%, powiat nyski 23,7% – dane z końca lutego 2013). Dyrektor PUP przedstawił również prognozę zatrudnienia netto w Polsce, w II kwartale 2013 roku dla sektorów budownictwa, energetyki, finansów i ubezpieczenia, handlu detalicznego, transportu, produkcji, rolnictwa i sektora publicznego. Zaprezentowano również wizualizację multimedialną dotyczącą kontroli firm, które otrzymały z PUP dofinansowanie w formie refundacji doposażenia nowych stanowisk pracy. Dzięki pozyskaniu przez PUP dodatkowych środków finansowych, między innymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, następił rozwój i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, powstające firmy wyposażone są w nowoczesny sprzęt i specjalistyczne urządzenia, a wykonywane przez nie usługi spełniają standardy europejskie.

Tematem obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzegu było również opiniowanie wniosków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, ul. Jana Pawła II 28 i Zespołu Szkół w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 25 w sprawie uruchomienia w szkołach nowych kierunków kształcenia. Wnioski szkół przedstawiła Jadwiga Murgrabia – Naczelnik Wydziału Usług Runku Pracy. Po długiej i szczegółowej dyskusji PRZ zaopiniowała pozytywnie złożone wnioski. Stwierdzono, iż szkoły muszą działać zgodnie ze standardami dotyczącymi programów nauczania, wyposażenia sal dydaktycznych, wykształcenia i kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zapewnić praktyczną naukę zawodu. Swoją opinię na temat otwarcia nowych kierunków kształcenia wyraził również Michał Siek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu.
W dalszej części posiedzenia Pani Anna Soroczyńska- Naczelnik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy przedstawiła projekt programu specjalnego na 2013 rok „Praca dla młodych”, który zostanie złożony przez PUP w najbliższym czasie, celem dofinansowania programu ze środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość programu wynosi 796.960 zł, a jest on kierowany do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała program pozytywnie. Pani Naczelnik poinformowała również, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na nabór wniosków w 2013 roku w ramach środków z rezerwy ministra. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu celem pozyskania dodatkowych funduszy złożył projekt „Aktywni w każdym wieku” na kwotę 750.000 zł dla bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz projekt „Aktywny junior” na kwotę 2.048.000 zł dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia – zgodnie z wytycznymi ministerstwa .
Wydrukuj stronę