Brzeg, dn. 03.04.2013r.
OŚ.6341.7.2013.MS
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 39
w km 56+322 do 57+304 wylotem WL3 do rowu melioracyjnego nr SE-17-1
w km 0+830, w miejscowości Lubsza, gm. Lubsza,
 
w związku z wnioskiem złożonym przez:
 
Pana Bolesława Pustelnika
Dyrektora Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 
Jednocześnie informuje się, że wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, mającym siedzibę w Brzegu, pod adresem:
 
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, III piętro, budynek B, od godz. 800 do 1500
w pokoju nr 304,
 
Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, dotyczące sprawy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod adresem podanym powyżej.
 
 
 
 
 
 
 
a./a.
 
3 egzemplarze.
 
 
Wydrukuj stronę