ODPOCZYWAĆ TEŻ TRZEBA UMIEĆ

Jest w roku taki dzień, w którym szefowie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu, dyrektorzy Powiatowych Jednostek czują, że są nie tylko powiązani pracą w samorządzie, ale również przyjaźnią, wzajemnymi zainteresowaniami i wspólnymi celami. Organizowane od początku istnienia powiatu (w nowej strukturze samorządowej) spotkania integracyjne, to nie tylko wspaniała zabawa, to już tradycja, to fakt, który związany jest z tym, co powinno mieć najbardziej istotne znaczenie w każdej instytucji – pogłębianie przyjaźni i więzi międzyludzkich.

WRZEŚNIOWE JUBILEUSZE

Pozornie nie są ze sobą związani. Renata Kawarska – Kierownik Biura Rady Powiatu Brzeskiego, Waldemar Wójcicki – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie i Grażyna Piaskowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, a jednak wszystkie te osoby spotkały się 9.09.2010 r. u Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, aby odebrać gratulacje z okazji jubileuszu pracy. Gratulacje złożył również Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik.

DZIĘKUJEMY BOGU ZA PLONY, A PRZED ROLNIKAMI CHYLIMY CZOŁA

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom” – jak Polska długa i szeroka we wrześniu słowa tej popularnej pieśni brzmią w sołectwach, gminach, powiatach i województwach.
5 września br. po raz pierwszy w powiecie brzeskim odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie z Miejsko – Wiejską Gminą Grodków. Dożynki to jedno z nielicznych świąt łączących elementy świeckie, religijne i dziękczynne, które w niezmienionej tradycji przetrwało od XVIII w. Z dożynkowym świętem każdego Polaka łączy ogromna więź emocjonalna, nieomal 50% naszego społeczeństwa żyje na wsi, a druga połowa połączona jest z nią więziami rodzinnymi lub pokoleniowymi.

MODLITWY, WSPOMNIENIA, PAMIĘĆ I SZACUNEK

1 września br. – siedemdziesiąt jeden lat temu Polska stanęła w obliczu strasznej i krwawej wojny. Ten los zgotowali nam hitlerowscy nacjonaliści, do których później przyłączyli się nasi sąsiedzi – Rosjanie.
Jak pięknie powiedział w swoim kazaniu w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego 1 września 2010 r. ks. Grzegorz Krupski – „ogromną wagę, My Polacy, musimy przywiązywać do krzewienia naszej historii, pamięci o wojennych bohaterach i oddania im czci, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasach przebaczania i pojednania, w czasach budowania zjednoczonej pod znakami przyjaźni ekumenicznej wspólnoty, również z tymi, których przodkowie byli naszymi wrogami”.

ZNOWU NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

W kolejnym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Powiat Brzeski okazał się najlepszy.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pn. „Sapere aude –odważ się być mądrym”
z ponad 94 złożonych wniosków okazał się najlepszy i z liczbą 112,5 punktów znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Do realizacji zatwierdzono jedynie 15 wniosków.
W projekcie udział weźmie 511 uczniów i uczennic wszystkich liceów naszego powiatu, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Projekt zapewnia realizację 4 elementów programu rozwojowego szkół: 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne 2. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna. 3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. 4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Przewidziano także zakup szeregu pomocy dydaktycznych, które poprawią wyposażenie szkół.

POWIAT UKOŃCZYŁ KOLEJNĄ INWESTYCJĘ

PKP zakończyło prace związane z budową wiaduktu nad drogą z Brzegu do Małujowic. Wiadukt ten usytuowany jest nad drogą powiatową, dlatego w 2009 r. PKP zwróciło się do powiatu brzeskiego z propozycją zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby jednocześnie na budowę wiaduktu i przebudowę włączeń układu drogowego ulicy Małujowickiej i Nysańskiej w Brzegu. Warunki porozumienia i związane…

X Europejskie Targi Chłopskie

W dniach 25-26 września 2010 r. odbędą się Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie. Targi organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Starostwem Powiatowym w Brzegu, Gminą Olszanka i Towarzystwem Przyjaciół Krzyżowic. Na boisku sportowym w Krzyżowicach spotkają się po raz dziesiąty sprzedawcy…

Powrót do saperskich szeregów

Zgodnie z rozkazem Dowódcy 1 Brzeskiej Brygady Saperów, w dniu 23. sierpnia 2010 roku, na terenie jednostki wojskowej przeprowadzono kwalifikację pierwszych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Oceny ochotników dokonała siedmioosobowa komisja kwalifikacyjna, której przewodniczył Dowódca Brygady pułkownik Daniel KRÓL. W kwalifikacji Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu reprezentował kapitan Paweł HORWAT.
Przybyli kandydaci poddani zostali egzaminowi ze sprawności fizycznej, w trakcie którego sprawdzono ich wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność. Ponadto z każdym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pretendenci do służby mogli przedstawić swoje uprawnienia, czy też zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż posiada jeszcze wolne środki finansowe w ramach projektu ‘Lepsze jutro”- na aktywizację bezrobotnych dotkniętych skutkami powodzi lub podtopieniami z maja 2010r oraz dla Pracodawców poszkodowanych przez powódź.          Do rozdysponowania pozostały środki: na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poszkodowanych przez powódź lub którzy podejmą działalność gospodarczą na…