Powrót do saperskich szeregów

Zgodnie z rozkazem Dowódcy 1 Brzeskiej Brygady Saperów, w dniu 23. sierpnia 2010 roku, na terenie jednostki wojskowej przeprowadzono kwalifikację pierwszych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Oceny ochotników dokonała siedmioosobowa komisja kwalifikacyjna, której przewodniczył Dowódca Brygady pułkownik Daniel KRÓL. W kwalifikacji Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu reprezentował kapitan Paweł HORWAT.
Przybyli kandydaci poddani zostali egzaminowi ze sprawności fizycznej, w trakcie którego sprawdzono ich wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność. Ponadto z każdym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pretendenci do służby mogli przedstawić swoje uprawnienia, czy też zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach.

X Europejskie Targi Chłopskie

W dniach 25-26 września 2010 r. odbędą się Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie. Targi organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Starostwem Powiatowym w Brzegu, Gminą Olszanka i Towarzystwem Przyjaciół Krzyżowic. Na boisku sportowym w Krzyżowicach spotkają się po raz dziesiąty sprzedawcy…

POWIAT UKOŃCZYŁ KOLEJNĄ INWESTYCJĘ

PKP zakończyło prace związane z budową wiaduktu nad drogą z Brzegu do Małujowic. Wiadukt ten usytuowany jest nad drogą powiatową, dlatego w 2009 r. PKP zwróciło się do powiatu brzeskiego z propozycją zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby jednocześnie na budowę wiaduktu i przebudowę włączeń układu drogowego ulicy Małujowickiej i Nysańskiej w Brzegu. Warunki porozumienia i związane…

ZNOWU NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

W kolejnym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Powiat Brzeski okazał się najlepszy.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pn. „Sapere aude –odważ się być mądrym”
z ponad 94 złożonych wniosków okazał się najlepszy i z liczbą 112,5 punktów znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Do realizacji zatwierdzono jedynie 15 wniosków.
W projekcie udział weźmie 511 uczniów i uczennic wszystkich liceów naszego powiatu, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Projekt zapewnia realizację 4 elementów programu rozwojowego szkół: 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne 2. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna. 3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. 4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Przewidziano także zakup szeregu pomocy dydaktycznych, które poprawią wyposażenie szkół.