W Starostwie Powiatowym w Brzegu prowadzi się monitoring wizyjny budynków przy ul. Robotniczej 20 i Wyszyńskiego 23 oraz terenów przyległych w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym  oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy .

Administratorem systemu monitoringu jest Powiat Brzeski-Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy
ul. Robotniczej 20

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 77 444 79 34; adres e-mail: odo@brzeg-powiat.pl lub w siedzibie urzędu adres j.w.

Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia, na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni.

Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane: na wniosek organom uprawnionym, tj. policji, sądom i prokuraturze, a także na wniosek każdej osobie, pod warunkiem poszanowania praw i wolności osób i w uzasadnionych przypadkach.

Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu, w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Pliki do pobrania: