INFORMACJA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH – WIZERUNKU

 

W Starostwie Powiatowym w Brzegu prowadzi się monitoring wizyjny budynków przy ul. Robotniczej 20 i Wyszyńskiego 23 oraz terenów przyległych w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy          z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym  oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

 

Administratorem systemu monitoringu jest Powiat Brzeski z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 77 444 79 34; adres e-mail: odo@brzeg-powiat.pl lub w siedzibie urzędu adres j.w.

Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO Administrator wykonał test równowagi wykazujący  prawnie uzasadniony interes do przetwarzania ww. danych osobowych. Test ten jest dostępny na żądanie osoby fizycznej.

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 5 dni w przypadku parkingu i terenu przyległego do budynku przy ul. Robotniczej 20; natomiast w przypadku parkingu  i terenu przyległego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 przez okres 14 dni.

Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane: na wniosek organom uprawnionym, tj. policji, sądom i prokuraturze, a także na wniosek każdej osobie, pod warunkiem poszanowania praw i wolności osób i w uzasadnionych przypadkach.

Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

 

 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego    w Brzegu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Pliki do pobrania: