Rejestracja na nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa się telefonicznie

pod nr tel. 77 444 79 14

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

SYSTEM POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE:

W powiecie brzeskim w 2023 r. działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym jeden wieloadresowy Brzeg/Grodków) i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Punkty NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,  W TYM MEDIACJI:

1a. BRZEG, ul. Wyszyńskiego 23, parter, pokój nr 033, pomocy udzielają adwokaci wyznaczeni przez ORA w Opolu

1b.GRODKÓW, ul. Szpitalna 13, I piętro, pokój nr 9 (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej), pomocy udzielają radcy prawni wyznaczeni przez OIRP w Opolu

wykaz dyżurów ORA i OIRP 

2. LEWIN BRZESKI, ul. Rynek 14, parter, pokój nr 3 (siedziba Miejsko-Gminnego Domu Kultury), pomocy udziela organizacja pozarządowa STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA:

poniedziałek 10-14
wtorek 10-14
środa 10-14
czwartek 14-18
piątek 10-14

 

Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM MEDIACJI:

3. BRZEG, ul. Wyszyńskiego 23, parter, pokój nr 033, poradnictwo świadczy organizacja pozarządowa STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA:

poniedziałek 15-19
wtorek 09-13
środa 15-19
czwartek 09-13
piątek 15-19

 

Z porad może skorzystać każda osoba, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie (nie dotyczy porad zdalnych w czasie epidemii). Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy. Ponadto porady mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Obejmuje również mediację.

POBIERZ HARMONOGRAM I ADRESY (DOC)

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Specjalizacja wybranych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu, powierzonych organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Sursum Corda, na  rok 2023 r.

 

Punkt NPP w Lewinie Brzeskim:

  • Prawo pomoc rodzinom wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami:

godziny porad: 10 – 14 w dniach:

6 lutego,6 marca, 3 kwietnia, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 2października,

6 listopada, 4 grudnia

 

  • Prawo karne :

godziny porad: 10 – 14,w dniach:

14 lutego,14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

Punkt NPO w Brzegu :

  • Prawo rodzinne:

godziny porad: 15 – 19, w dniach:

17 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 19 maja,16 czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia,
15 września, 20 października, 17 listopada, 15 grudnia

 

  • Prawo cywilne – zadłużenia:

godziny porad: 9 – 13, w dniach:

23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 27 lipca, 24 sierpni, 28 września, 26 października, 23 listopada, 28 grudnia.

 

Rejestracja na w/w specjalizacje odbywa się pod numerem 77 4447914 .

ZAPRASZAMY

 

 

 

INFORMACJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu umówienia, organizacji wizyt oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także w celu zbierania opinii o tych usługach. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez określone w tej ustawie osoby i jednostki organizacyjne realizujące wskazane zadania. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody.     

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zapisu na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy zgłosić się do koordynatora zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we właściwym urzędzie powiatowym, który wykona odpowiednie operacje na danych osobowych.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.