OGÓLNE INFORMACJE O RODO

Czym jest RODO:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 25 maja 2018r. Jego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa tych danych i ochrony prawa do prywatności.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych:
Administratorem danych osobowych (ADO) w zależności od kompetencji organu/jednostki jest:
– Powiat Brzeski
– Starostwo Powiatowe w Brzegu – przy zatrudnianiu pracowników i organizacji pracy
– Powiatowy Rzecznik Konsumentów – przy realizacji zadań rzecznika
– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – przy realizacji zadań nałożonych na powiatowy zespół

W celu monitorowania przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz innych przepisów regulujących te kwestię powołany został inspektor ochrony danych.

Klauzula informacyjna / Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z przepisami RODO obowiązek informacyjny dotyczący pozyskanych danych osobowych przez Administratora w formie zindywidualizowanej i uwzględniającej charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych realizowany jest przy każdej czynności, w ramach której przetwarzane są dane osobowe przez ADO.
Obowiązek informacyjny jest realizowany poprzez:
1) umieszczenie klauzuli informacyjnej na drukach/wnioskach dostępnych w siedzibie urzędu, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
2) realizacje obowiązku informacyjnego przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu (wydziały) przy pierwszym kontakcie z osoba fizyczną,
3) oznakowanie miejsc objętych monitoringiem przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku informacyjnego w tym zakresie,
4) przekazanie wymaganych informacji w momencie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

Zgodność przetwarzania z prawem:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach określonych w art.6 i 9 RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego, danej usługi świadczonej na rzecz klientów urzędu oraz innych celów określonych w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania danych osobowych pozyskanych przez ADO uregulowany jest w przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż te jest to niezbędne do celów , w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy oraz przetwarzane do celów archiwalnych oraz w interesie publicznym.

Realizacja praw osób fizycznych:
W razie zaistnienia potrzeby wykonania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą na mocy art.15 – 22 RODO, należy zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych, który udzieli informacji o zasadach i formie wykonania praw osoby fizycznej.