Nowy rok szkolny 2010/2011

poprawa warunków kształcenia i możliwości rozwoju uczniów

 w Powiecie Brzeskim
W nowym roku szkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeski kształcić się będzie łącznie 3646 uczniów. Kształcenie ponadgimnazjalne młodzieży zorganizowane jest w następujących typach szkół:

Szkoły zatrudniają bardzo doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli- 378 pedagogów na różnych szczeblach  awansu zawodowego (2 nauczycieli stażystów, 65 nauczycieli kontraktowych, 97 nauczycieli mianowanych oraz 214 nauczycieli dyplomowanych).

      W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego zostały wyremontowane piękne obiekty              I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie. Wybudowano dwa boiska sportowe w Brzegu: „Orlik” w ZSZ nr 1 oraz boisko wielofunkcyjne dla I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych.
      Unowocześniono bazę dydaktyczną kształcenia zawodowego:
– w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu powstał nowy obiekt pracowni zajęć praktycznych   z wyposażeniem stanowisk szkoleniowych z obszaru zawodów budowlanych,
– w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu oddano nowoczesną pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
– w Zespole Szkół Rolniczych w Grodkowie pracownię mechaniki pojazdowej doposażono w nowoczesne stanowiska do nauki, diagnozowania uszkodzeń i usterek oraz napraw i regulacji pojazdów samochodowych,
            Powiat Brzeski zapewnił szkołom dodatkowe wsparcie procesu dydaktycznego poprzez udział młodzieży w programach unijnych:
– dla liceów ogólnokształcących realizowany będzie program wyrównywania szans edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie ich dostępu na wyższe uczelnie,
– dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych realizowany zostanie program podniesienia jakości i konkurencyjności kształcenia zawodowego, pozwoli on zwiększyć zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych i szanse zatrudnienia na rynku pracy, 
– dla uczniów w 4 technikach i 2 gimnazjach program ponadregionalny rozwijający umiejętności w 4 różnych kompetencjach,
– uczniowie w 2 gimnazjach przystąpią do udziału w programie zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych  uczniów szkół gimnazjalnych,
– udział 4 szkół ponadgimnazjalnych w projekcie eSzkoła, polegającym na pełnej komputeryzacji szkół z dostępem rodziców do elektronicznego dziennika lekcyjnego.
            Ponadto dla 48 nauczycieli przygotowano program unijny „Wysokie kwalifikacje nauczycieli gwarancją lepszej przyszłości młodzieży” . Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje na różnych kierunkach studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami rozwojowymi  szkół.
            Takie są fakty i cyfry. Wynika z nich, że szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu brzeskiego są solidnie przygotowane do nowego 2010/2011 roku szkolnego.
1 września Starosta Maciej Stefański wziął osobiście udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącym nr I i II Liceum Ogólnokształcącym. Wicestarosta Ryszard Jończyk wziął udział w rozpoczęciu nauki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie i w grodkowskim Liceum Ogólnokształcącym, Sekretarz Powiatu Krzysztof Konik uczestniczył w rozpoczęciu nauki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, a Naczelnik Wydziału Oświaty Mieczysław Gieża w Zespole Szkół Budowlanych. Reprezentanci władz powiatowych życzyli uczniom jak najlepszych ocen, nauczycielom sukcesów wychowawczych, a rodzicom – dumy i radości ze swoich pociech.
            Ze względu na to, że rok 2010 został ogłoszony Rokiem Demokracji Lokalnej przedstawiciele samorządu powiatowego przekazali na ręce Przewodniczących Samorządów Szkolnych dzieło pt. „Polska samorządna – ilustrowane dzieje administracji i samorządu terytorialnego na tle historii Polski”.
 Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mieczysław Gieża
 Rzecznik Prasowy Starosty Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę