W kolejnym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Powiat Brzeski okazał się najlepszy.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pn. „Sapere aude –odważ się być mądrym”
z ponad 94 złożonych wniosków okazał się najlepszy i z liczbą 112,5 punktów znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Do realizacji zatwierdzono jedynie 15 wniosków.
W projekcie udział weźmie 511 uczniów i uczennic wszystkich liceów naszego powiatu, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Projekt zapewnia realizację 4 elementów programu rozwojowego szkół: 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne 2. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna. 3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. 4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Przewidziano także zakup szeregu pomocy dydaktycznych, które poprawią wyposażenie szkół.

Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia w liceach ogólnokształcących, przede wszystkim z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, języków obcych, informatyki.
„Cieszymy się, że kolejny projekt Powiatu Brzeskiego okazał się najlepszy w województwie. Tym razem wsparciem zostali objęci uczniowie ogólniaków i mam nadzieję, że nasza pomoc przełoży się na lepsze wyniki egzaminów maturalnych” – mówi starosta Maciej Stefański. Projekt będzie realizowany od września 2010 r. do lipca 2011 r.
W najbliższym czasie starosta Maciej Stefański podpisze stosowna umowę z dyrektorem WUP w Opolu.
Należy przypomnieć, że w rozstrzygniętym przed wakacjami konkursie skierowanym do szkół zawodowych, projekt Powiatu Brzeskiego „Nakręcić się na przyszłość” także okazał się najlepszy w województwie opolskim.
 
Koordynator projektu
Mieczysław Niedźwiedź
Wydrukuj stronę