Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2001 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności dotyczą zdjęć i filmów opublikowanych przed 23.09.2020r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika urzędu.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa Starostwa w Brzegu posiada następujące ułatwienia:

1) podwyższony kontrast,

2) możliwość powiększenia tekstu na stronie,

3) obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury.

Ponadto na stronie działa wyszukiwarka, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu Ctrl F.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Piotrowiak, email: i.piotrowiak@brzeg-powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 444 79 14.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Robotnicza 20

 1. Dla klientów dostępne są dwa wejścia:

– od ulicy – drzwi główne z uchwytem do otwierania,

– od strony parkingu – winda;

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy);
 2. Instalacje urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń- windy; drzwi z uchwytem do otwierania;
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – multimedialna tablica informacyjna;
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowanie w inny sposób – oznaczenie dróg ewakuacyjnych;
 6. Zapewnienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przy użyciu mobilnej pętli indukcyjnej.

Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Wyszyńskiego 23

 1. Dla klientów dostępne są dwa wejścia:

– od ulicy – drzwi główne z uchwytem do otwierania,

– od strony parkingu – winda;

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy);
 2. Instalacje urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń- windy; drzwi z uchwytem do otwierania;
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – multimedialna tablica informacyjna;
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowanie w inny sposób – oznaczenie dróg ewakuacyjnych;
 6. Zapewnienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przy użyciu mobilnej pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Urzędu bądź poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl/informacja-dla-nieslyszacych-klientow-w-jezyku-migowym/ chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Zobacz mapę dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu brzeskiego