Ogłoszenie o wyborze ofert w zakresie turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2015 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118) w…

Ogłoszenie konkursu na realizac. zadania publicz. z zakr. dzialalności na rz. osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej- jako forma promocji i ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR 25/2015

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 03 marca 2015 r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dn. 03.02.2015r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJU KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu albo poprzez zapewnienie im uczestnictwa w takich imprezach lub wydarzeniach, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) do komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych.