UCHWAŁA NR 23/2015
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 17 lutego 2015 r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) w związku z § 14 uchwały XLIV/314/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. uchwala się, co następuje:

                                                                              § 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu brzeskiego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z wyłączeniem zadań finansowanych w trybie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej „ustawą”, w formie wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 
§ 2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu powiatu brzeskiego do wysokości  35.000,00 zł.

 
§ 3

1.          Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

2.          Beneficjentami zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym, mogą być wyłącznie mieszkańcy powiatu brzeskiego.

3.          Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane przez Zarząd Powiatu Brzeskiego za najkorzystniejsze.

4.          Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.

5.          Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego.

6.          Z dotacji powiatu brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:

1) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
2) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
3) koszty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

6.   W kosztorysie ani sprawozdaniu (bez względu na źródło finansowania) nie mogą być wykazane koszty poniesione poza terminem realizacji zadania (tj. określonym w harmonogramie
i umowie).

7.   Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania, należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności
za wydatki związane z realizacją zadania.

 
§ 4

1.          Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz zawarta umowa.

2.          Jeżeli termin zakończenia realizacji zadania przypada po 10 grudnia 2015 r., sprawozdanie końcowe sporządza i przedkłada się nie później niż do 10 stycznia 2016 r.

3.          Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

4.          Wyłonione podmioty są zobowiązane zamieszczać we wszystkich drukach związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
iż zadanie jest dotowane przez powiat brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

                                                                                                                            

 § 5

1.          W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone
w art. 3 ust. 3 ustawy, które są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

2.          Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2015 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

3.          W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.

4.          Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na formularzach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5.          Formularze dostępne są na stronie internetowej: powiat.brzeski.opolski.sisco.info w dzialeORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

6.          Do ofert należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

3) statut organizacji – aktualna wersja,

4) pisemne oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec powiatu brzeskiego
i Skarbu Państwa
,

5) pisemne oświadczenie o zdolności do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

Wymagane jest potwierdzenie zgodności składanych kopii dokumentów z ich oryginałami (klauzula „potwierdzam zgodność z oryginałem”, data, podpis osoby potwierdzającej).

7.          Oferty, które zostaną złożone po terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

8.          Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione oraz oferty złożone na formularzach innych niż określone w ust. 4 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

9.          W przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych innych niż zawarte w ust. 8, oferenci zostaną wezwani pisemnie, telefonicznie lub faksem w celu ich uzupełnienia w ciągu 7 dni
od dnia otrzymania wezwania.

 
 § 6

1.          Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.04.2015 r.

2.          Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.

3.          Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)        ocenia zasadność realizacji zadania w odniesieniu do przedstawionej diagnozy potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;

2)        ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;

3)        ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4)        ocenia udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)        uwzględnia planowany przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;

6)        uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które
w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.          Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.

5.          Zarząd Powiatu zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.

6.          Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje oferentom odwołanie.

 

§ 7

1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
w składzie:

 

1)      Genowefa Prorok – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji,

2)      Irena Kokocińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako z-ca przewodniczącego komisji,

3)      Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji,

4)      Józefa Surzyn –  pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji,

5)      Tomasz Pieszyński – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji.

2. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XLIV/314/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

 

§ 8

W roku 2014 Powiat przeznaczył na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę 22.000,00 zł.

 
    
§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

1)      uchwałę Nr XLIV/314/14Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.;

2)      ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 10

 
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

1) Irena Kokocińska tel. 77 444 79 13, email: i.kokocinska@brzeg-powiat.pl;

2) Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20, email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.

 
§ 11
 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

 
§ 12
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
                                                        

                                                         Zarząd Powiatu Brzeskiego:

                                                         1. Starosta Maciej Stefański ()

                                                         2. Wicestarosta Jan Golonka ()

                                                         3. Arletta Kostrzewa ()

                                                         4. Jacek Hargot (nieobecny)

                                                         5. Tomasz Róża ()

 
 
 
 
 
 

Wydrukuj stronę