Ogł. o wyborze oferty-prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2016r.

Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118)…

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Brzeg, dnia 4 stycznia 2016 r. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118…

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu programu współpracy z org.pozarządowymi

Brzeg, dnia 29 października 2015 r.
 
 
 
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKU KONSULTACJI
 
 
Uchwałą Nr 88/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 października 2015 r. zarządzono konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok., zwanego dalej „programem”. Program został przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brzegu, a następnie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Brzeskiego jako projekt uchwały Rady Powiatu Brzeskiego.

Ogł. konkursu na real. zad. pub.- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim

 

UCHWAŁA NR 94/2015
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
 
z dnia 29 października 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe
 
Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz 1255) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu brzeskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2016 r. przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Ogł. konkursu na real. zad. pub.- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2016r.

UCHWAŁA NR 93/2015
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
 
z dnia 29 października 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe
 
Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz 1255) w związku z  art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

                                Brzeg, dnia 20 października 2015 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ
 
Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu:
 
1.      prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2016 r.,
2.      prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2016 r.