OGŁOSZENIE – OPRACOWANIE PROJEKTU DOKUMENTÓW

Brzeg, dn. 26.11.2013r.
OŚ.604.29.2013.SŚ
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
          Na podstawie art. 39 oraz art. 3, ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami),
 
ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO
 
informuje,
 
o przystąpieniu do opracowania następujących projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa:
    Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020,
    Prognozy oddziaływania na środowisko w/w Programu.
 

Ogłoszenie

Brzeg, dn. 14.11.2013r.
OŚ.6341.79.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity),
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ø 200 mm w km 0+150 rowu melioracyjnego K-10 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Malinowej położonej w m. Żłobizna na działce nr 409 do rowu melioracyjnego
nr K-10 w Żłobiźnie, gm. Skarbimierz