Ogłoszenie o wyborze ofert i przyznanej dotacji – kultura

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2014 na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118) w zakresie kultura pod nazwą  …

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKU KONSULTACJI

OR.524.106.2014 Brzeg, dnia 14 października 2014 r.

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKU KONSULTACJI

 

 

 

 

 

Uchwałą Nr 432/2014 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 16 września 2014 r. zarządzono konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok., zwanego dalej „programem”. Program został przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brzegu, a następnie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Brzeskiego jako projekt uchwały Rady Powiatu Brzeskiego.

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

pn. "Dzieci Powiatu Brzeskiego poznają tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe"

 

UCHWAŁA NR 433/2014

 

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

 

z dnia 16 września 2014 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury pod nazwą

„Dzieci Powiatu Brzeskiego poznają tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe”

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

  Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi             Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że dnia 18 września 2014 r. rozpoczną się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok…