Brzeg, dn. 03.02.2015r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJU KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu albo poprzez zapewnienie im uczestnictwa w takich imprezach lub wydarzeniach, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) do komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych.

Propozycje należy składać w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2015) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 9 lutego 2015 r.

 

W skład komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2 d wyżej cytowanej ustawy wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, tejże ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 
 

STAROSTWA POWIATU BRZESKIEGO

(—)

Maciej Stefański

powiat.brzeski.opolski.sisco.info/

Wydrukuj stronę