Brzeg, dn. 26.11.2013r.
OŚ.604.29.2013.SŚ
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
          Na podstawie art. 39 oraz art. 3, ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami),
 
ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO
 
informuje,
 
o przystąpieniu do opracowania następujących projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa:
    Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020,
    Prognozy oddziaływania na środowisko w/w Programu.
 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją ww. sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu pod adresem:
     
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, budynek „B”, III piętro, pokój nr 301-304, od poniedziałku do piątku od godziny 715 do 1515.
 
Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
Uwagi i wnioski dotyczące sprawy należy zgłaszać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, pod adres podany wyżej.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Brzeskiego.
 
 
 
 
 
 
Wydrukuj stronę