Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4.07.2017 r. nr 327/2017

Brzeg, dnia 4.07.2017 r.
G.6840.2. 3.2017
W Y K A Z N I E R U CH O M O Ś C I

ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO OGŁASZA WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów, powierzchnia nieruchomości:
1. lokal użytkowy (garaż) nr 1 o pow. 19,08 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,064 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0,
2. lokal użytkowy (garaż) nr 3 o pow. 48,68 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,164 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0,
3. lokal użytkowy (garaż) nr 4 o pow. 17,11 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,057 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0,
4. lokal użytkowy (garaż) nr 5 o pow. 59,50 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,200 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0,
5. lokal użytkowy (garaż) nr 6 o pow. 41,03 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,138 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0,
6. lokal użytkowy (garaż) nr 7 o pow. 57,94 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,195 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0,
7. lokal użytkowy (garaż) nr 8 o pow. 34,68 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,116 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę Nr 778/28 o pow. 0,0762 ha , obręb Grodków, ark. m. 7, KW – OP1N/00064248/0.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r. , opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.
III. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
IV. Cena i opis nieruchomości:
Nr lokalu użytkowego (garażu) Cena wywoławcza do I przetargu w zł Opis nieruchomości
1 5 500 Skrajny boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty blachą falistą, boks dobudowany ok. 1990 r. Funkcjonalność garażu poprawna. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna
3 8 500 Środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks dobudowany ok. 1960 r. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelności dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna
4 3 000 Środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks dobudowany ok. 1960 r. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelności dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna
5 10 500 Środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelności dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna
6 7 500 Środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelności dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna
7 10 500 Środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelności dachu. Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna
8 6 000 Skrajny boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, przylegający do sąsiedniego budynku o funkcji mieszkalnej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelności dachu. Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna

V. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
VI. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
VII. Terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
VIII. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
Nieruchomości lokalowe opisane w punkcie I przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2017 r. do dnia 4.08.2017 r..
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowych nieruchomości , zgodnie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. tj. do dnia 25.08.2017 r. . Po upływie tego terminu powyższe nieruchomości zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Wykaz publikuje się ponadto od dnia 13.07.2017 r. do dnia 4.08.2017 r. na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/

Wydrukuj stronę