Brzeg, dnia 12.07.2017 r.
G.6840.2.9.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.
2. Opis nieruchomości:
Przedmiotem rokowań jest :
Nieruchomość położona jest na południowy-wschód od centralnej części miasta Grodków w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej oraz oświaty. Na wschód od ul. Krakowskiej. Teren nie jest ogrodzony, utwardzony częściowo płytkami betonowymi i kostką kamienną w pozostałej niezabudowanej części tereny zieleni. Kształt działki jest regularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Krakowskiej, pośrednio drogami wewnętrznymi. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca parkingowe Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację.
Na działce posadowiony jest budynek składający się z kilku części, zabudowa w kształcie litery „T”. Możliwości inwestycyjne przeciętne (brak możliwości lokalizacji dodatkowych większych obiektów). Budynek dwiema fasadami posadowiony na granicy działki.
Powierzchnia zabudowy budynków – 1 143m2 , pow. użytkowa budynków- 1265,90 m2 .
Budynek główny (1A) wzniesiony ok. roku 1900 jest częściowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, w jego obrębie znajdują się: kotłownia, kuchnia, magazyn spożywczy, mieszkania lokatorskie, pomieszczenia socjalno- gospodarcze. Do budynku od strony wschodniej jest dobudowany komin dymny odprowadzający spaliny z kotłowni głównej, w której znajduje się kocioł węglowy. Ostatnia kondygnacja stanowi strych, na którym mieści się duży zbiornik awaryjny na wodę. Dach czterospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Ściany murowane z cegły pełnej. Klatka schodowa murowana cegłą pełną na belkach stalowych. Stan techniczny budynku zły. Okna stare drewniane, częściowo okratowane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, jednoskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto jest instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach deski drewniane, glazura, płytki kamienne. Funkcjonalność budynku pogorszona – niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji – do kapitalnego remontu.
Do budynku głównego od strony wschodniej przylega budynek jednopiętrowy o stropodachu drewnianym dwuspadowym krytym papą (1B), w którego obrębie znajduje się: dawna pralnia, suszarnia, pomieszczenia piekarni oraz 2 lokale mieszkanie – obecnie wolne . Schody drewniane. Część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym ok. roku 1900. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej), prawdopodobnie na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony. Okna stare drewniane, częściowo okratowane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane. Schody drewniane. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach deski drewniane, glazura, posadzka betonowa oraz panele podłogowe. Funkcjonalność budynku pogorszona – niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Wejście do lokalu mieszkalnego z klatki schodowej budynku 1A. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji – do kapitalnego remontu.
Do budynku głównego od strony zachodniej przylega budynek usługowy- jednopiętrowy z płaskim stropodachem żelbetowym krytym papą (1C). W jego obrębie znajdują się pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, rehabilitacyjna, biblioteka oraz dawna stołówka. Część zabudowań wzniesiona w okresie powojennym. Budynek częściowo podpiwniczony. Stan techniczny budynku średni. W części biurowej okna nowe drewniane, częściowo okratowane, w części południowej stare drewniane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach w części biurowej glazura oraz panele podłogowe, w części sportowej parkiet, w bibliotece wykładzina pcv, w salach dydaktycznych lastriko. Funkcjonalność budynku pogorszona- niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji od dobrego w części biurowej do pogorszonego, szczególnie sala gimnastyczna i biblioteka do remontu.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/21 w Grodkowie, posiada zgodę na przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne, oznaczony jest symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy. Z uwagi na projektowaną ulicę zbiorczą obowiązuje zakaz trwałego zainwestowania północno-zachodniej części działki. Projektowane boisko w północnej części działki zakładu.
Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Budynek kotłowni-stołówki figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i
zobowiązań.
4. Forma zbycia : sprzedaż na własność

5. Tryb zbycia : rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym
I przetarg odbył się 22.03.2017 r., II przetarg odbył się 22.06.2017 r., cena wywoławcza w
przetargu wynosiła 500 000,00 zł, w II przetargu 295 000,00 zł.

6. Cena wywoławcza : 200 000,00 zł (podatek VAT – stawka Zw – towar używany)

7. Miejsce i termin rokowań :
Rokowania odbędą się w dniu : 14.09.2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

8. Warunki udziału w rokowaniach:
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
 wpłacą zaliczkę w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia
 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działka Nr 778/21 ul. Krakowska 31J w Grodkowie” – do dnia 8.09.2017 r. do godz. 1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20
 stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów)
Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
– imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę za nieruchomość (nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt. 6 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Uwaga – zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :
– dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.9 niniejszego
ogłoszenia,
– aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru sądowego w przypadku podmiotów objętych
obowiązkiem wpisu do KRS,
– pełnomocnictwo,
– numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę,
– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.1061), obowiązany jest
dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie
nieruchomości.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu rokowań i nie wnoszą do stanu technicznego przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

9. Zaliczka : 20 000,00 zł
Zaliczka jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004, w terminie do dnia 8.09.2017 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu
UWAGI:
 Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym
 w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 Oferent, który wygrał rokowania, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości lub pierwszej raty przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490).
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.
Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 12.07.2017.r.,w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, od dn12.07.2017 r. do dnia rokowań.

Wydrukuj stronę