Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4.07.2017 r.  nr 327/2017

 

 

 

Brzeg, dnia 4.07.2017 r.

G.6840.2. 3.2017

W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I

                 

ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALU  UŻYTKOWEGO (GARAŻU) PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów, powierzchnia nieruchomości:

lokal  użytkowy (garaż) nr 2 o pow. 19,79 m2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą na  własność udziału 0,066 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie  stanowiącym działkę  Nr  778/28 o pow. 0,0762 ha ,  obręb Grodków, ark. m. 7,   KW – OP1N/00064248/0.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r. , opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
  1. Cena i opis nieruchomości:

 

Nr lokalu użytkowego (garażu) Cena sprzedaży na rzecz najemców Opis nieruchomości
2 6 000 Środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty blachą falistą, boks dobudowany ok. 1990 r. Funkcjonalność garażu poprawna. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna

 

  1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
  2. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
  • Terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
  • Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość lokalowa opisana w punkcie I przeznaczona jest do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2017 r. do dnia 4.08.2017 r..

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowych nieruchomości , zgodnie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. tj. do dnia 25.08.2017 r. . Po upływie tego terminu powyższe nieruchomości zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykaz publikuje się  ponadto od dnia 13.07.2017 r. do dnia 4.08.2017 r. na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/

 

Wydrukuj stronę