Wydział Budownictwa

Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
II piętro

pok. 211, 212, 210, 209

 Adres skrytki ePUAP: /powiatbrzeg/domyslna

SKŁAD WYDZIAŁU:

 

POKÓJ NR 212 – SEKRETARIAT

tel. 775493400

Agnieszka Bracka – Inspektor

a.bracka@brzeg-powiat.pl

 

 

POKÓJ NR 211

Magdalena Krawiecka – Naczelnik

m.krawiecka@brzeg-powiat.pl

tel. 775493404

 

POKÓJ NR 210

tel. 775493405

Magdalena Dzieduszyńska – Główny specjalista

m.dzieduszynska@brzeg-powiat.pl

Anna Łukawska – Starszy inspektor

a.lukawska@brzeg-powiat.pl

 

POKÓJ NR 209

tel. 775493402

 

Anna Bilicz – Starszy inspektor

a.bilicz@brzeg-powiat.pl

Aneta Karasowska – Inspektor

a.karasowska@brzeg-powiat.pl

 

 

 

UWAGA!

Wydział Budownictwa posiada darmowe dzienniki budowy (500szt. dzienników budowy dla małych inwestycji – str. 6 i 500 szt. dzienników budowy dla większych inwestycji                      – str. 10), które może udostępnić inwestorom, którzy wystąpią z wnioskiem o ostemplowanie dziennika budowy. 

Wobec powyższego, do czasu wyczerpania powyższego zapasu darmowych dzienników budowy, inwestor do wniosku o ostemplowanie dziennika budowy nie musi załączać własnego dziennika budowy. Na w/w wniosku inwestor winien wskazać o jaki dziennik (mały czy duży) wnioskuje.

 

UWAGA!

Wydział Budownictwa zachęca inwestorów do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo dostępnym pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/, który pozwala załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu czy z biura.

 

 

 

Zarządzenie nr 20/2022 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2022 w sprawie dziennika budowy PDF

 

Zakres spraw załatwianych przez Wydział Budownictwa:

  • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
  • Wydawanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
  • Wydawanie decyzji przeniesienia zgłoszenia budowy na rzecz innej osoby.
  • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
  • Zgłoszenia robót budowlanych.
  • Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.
  • Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  • Rejestrowanie i wydawanie dziennika budowy.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:


 

1. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-5) PDF
2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) PDF
3. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PB-7) PDF
4. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-3) PDF
5. WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (PB-9) PDF
6. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2) PDF
7. ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (PB-18) PDF
8. ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI (PB-4) PDF
9. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2a) PDF
10. WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU (PB-11) PDF
11. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (PB-8) PDF
12. WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6) PDF
13. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (PB-14) PDF
14. WNIOSEK W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO UDZIELENIA ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH (PB-0) PDF
15 DRUK NA DZIENNIK BUDOWY PDF DOC
16. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU PDF DOC
17. OŚWIADCZENIE – ZRZEKAM SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ PDF DOC
18. OŚWIADCZENIE WYMAGANE W UPROSZCZONEJ PROCEDURZE ZGŁOSZENIA BUDOWY DOMÓW DO 70 m2 PDF DOC

UWAGA!
Od dnia 04.02.2021r. możliwe jest składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez  oficjalną rządową aplikację do składania wniosków w procesie budowlanym: E-BUDOWNICTWO dostępną pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


W w/w aplikacji dostępne formularze można wypełnić online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do tut. urzędu lub można przesłać wypełniony formularz wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego.
Lista aktualnie dostępnych wniosków znajduje się na w/w stronie.

Wydrukuj stronę