Wydział Budownictwa

Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
II piętro

pok. 211, 212, 210, 209, 208

 Adres skrytki ePUAP: /powiatbrzeg/domyslna

SKŁAD WYDZIAŁU:

 

POKÓJ NR 212 – SEKRETARIAT

Aneta Karasowska – Młodszy referent

a.karasowska@brzeg-powiat.pl

tel. 775493400

 

POKÓJ NR 211

Magdalena Krawiecka – Naczelnik

m.krawiecka@brzeg-powiat.pl

tel. 775493404

 

POKÓJ NR 210

tel. 775493405

Magdalena Dzieduszyńska – Starszy inspektor

m.dzieduszynska@brzeg-powiat.pl

Anna Łukawska – Inspektor

a.lukawska@brzeg-powiat.pl

 

POKÓJ NR 209

tel. 775493402

Ewelina Kozłowska – Podinspektor

e.kozlowska@brzeg-powiat.pl

Anna Bilicz – Inspektor

a.bilicz@brzeg-powiat.pl

 

 

UWAGA!

Wydział Budownictwa posiada darmowe dzienniki budowy (500szt. dzienników budowy dla małych inwestycji – str. 6 i 500 szt. dzienników budowy dla większych inwestycji                      – str. 10), które może udostępnić inwestorom, którzy wystąpią z wnioskiem o ostemplowanie dziennika budowy. 

Wobec powyższego, do czasu wyczerpania powyższego zapasu darmowych dzienników budowy, inwestor do wniosku o ostemplowanie dziennika budowy nie musi załączać własnego dziennika budowy. Na w/w wniosku inwestor winien wskazać o jaki dziennik (mały czy duży) wnioskuje.

 

UWAGA!

Wydział Budownictwa zachęca inwestorów do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo dostępnym pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/, który pozwala załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu czy z biura.

 

 

 

Zarządzenie nr 20/2022 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2022 w sprawie dziennika budowy PDF

 

Zakres spraw załatwianych przez Wydział Budownictwa:

  • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
  • Wydawanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
  • Wydawanie decyzji przeniesienia zgłoszenia budowy na rzecz innej osoby.
  • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
  • Zgłoszenia robót budowlanych.
  • Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.
  • Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  • Rejestrowanie i wydawanie dziennika budowy.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

DRUKI DO POBRANIA:


 

1. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-5) PDF
2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) PDF
3. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PB-7) PDF
4. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-3) PDF
5. WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (PB-9) PDF
6. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2) PDF
7. ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (PB-18) PDF
8. ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI (PB-4) PDF
9. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2a) PDF
10. WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU (PB-11) PDF
11. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (PB-8) PDF
12. WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6) PDF
13. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (PB-14) PDF
14. WNIOSEK W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO UDZIELENIA ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH (PB-0) PDF
15 DRUK NA DZIENNIK BUDOWY PDF DOC
16. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU PDF DOC
17. OŚWIADCZENIE – ZRZEKAM SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ PDF DOC
18. OŚWIADCZENIE WYMAGANE W UPROSZCZONEJ PROCEDURZE ZGŁOSZENIA BUDOWY DOMÓW DO 70 m2 PDF DOC

UWAGA!
Od dnia 04.02.2021r. możliwe jest składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez  oficjalną rządową aplikację do składania wniosków w procesie budowlanym: E-BUDOWNICTWO dostępną pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


W w/w aplikacji dostępne formularze można wypełnić online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do tut. urzędu lub można przesłać wypełniony formularz wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego.
Lista aktualnie dostępnych wniosków znajduje się na w/w stronie.

Wydrukuj stronę