Przygotuj się do powodzi zanim ona nastąpi

PRZED POWODZIĄ

 • Nie planuj budowy na terenie zagrożonym zalaniem z pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego.
 • Budowę, jeżeli to możliwe, usytuuj na wzniesieniu gruntu.
 • Wykonując projekt budynku, unikaj planowania pomieszczeń poniżej poziomu terenu.
 • Jeżeli mieszkasz na terenach, gdzie nie wykluczone jest zalanie wodą, wykonaj ciężką, ciągłą izolację ścian fundamentów, ścian i podłóg piwnic, suteren i garaży.
 • Na poziomie piwnic i suteren nie umieszczaj na stałe urządzeń wrażliwych na działanie wody.
 • Wjazd do zagłębionego garażu zabezpiecz przed napływaniem do wewnątrz wody – za pomocą systemu “miniwałów” przeciwpowodziowych.
 • Ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej zrekompensować straty nią spowodowane.
 • Naucz domowników odłączania zasilania energią elektryczną oraz odcinania dopływu gazu.
 • Zapewnij sobie możliwość zapobieżenia wypływowi ścieków z kanalizacji podczas cofania się wody z systemu drenowego – przez zamontowanie zaworów.
 • Zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, sklejka, folia plastikowa, gwoździe).
 • Na kondygnacjach narażonych na zalanie nie umieszczaj mebli i innego dobytku o dużej wartości materialnej, wrażliwego na działanie wody
 • Zaplanuj, udrożnij i przetrenuj trasę i sposób ewakuacji rodziny i zwierząt gospodarskich w razie zagrożenia powodziowego.
 • Przygotuj w części budynku nienarażonej na zalanie zapasy umożliwiające przetrwanie – trwałą żywność i wodę pitną, apteczkę pierwszej pomocy z podstawowymi lekami, awaryjne oświetlenie, przenośne radio z zapasowymi bateriami itp.
 • Napełnij czystą wodą wanny, zlewy i inne zbiorniki i naczynia, by zwiększyć zapas wody do celów spożywczych i sanitarnych.
 • Przenieś cenne przedmioty i wyposażenie domu na wyższe kondygnacje budynku, by zabezpieczyć je przed zniszczeniem.
 • Pomieszczenia parterowe i piwniczne w miarę możliwości zabezpiecz przed zalaniem workami z piaskiem i innymi dostępnymi materiałami zabezpieczającymi.
 • Jeśli jest taka potrzeba lub wydane zostało zalecenie, odetnij dopływ energii elektrycznej i gazu do budynku.
 • Rozdzielacze, urządzenia elektryczne, zawory gazowe zabezpiecz przed zanieczyszczeniem folią plastikową lub innymi materiałami.
 • Na wyższych kondygnacjach przygotuj warunki do życia dla domowników – przyrządzania posiłków itp.
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku.

PODCZAS POWODZI

 • Obserwuj i analizuj bieżącą sytuację hydrologiczno-meteorologiczną w lokalnych środkach masowego przekazu oraz sytuację w najbliższym otoczeniu.
 • Stosuj się do zaleceń przekazywanych przez lokalne władze odnośnie do sposobu postępowania
 • Przebywając wewnątrz budynku, ulokuj się na najwyższej kondygnacji, w pobliżu zgromadzonych zapasów i dobytku przeznaczonego do zabrania w przypadku ewakuacji.
 • Obserwuj bacznie sposób wnikania wody do budynku.
 • Nie staraj się za wszelką cenę usuwać wody z zalanych pomieszczeń. Może to być praca niewskazana ze względu na przyszłe skutki.

PO POWODZI

 • Powróć do opuszczonego domu, dopiero gdy władze terenowe ogłoszą, że jest w pełni bezpiecznie.
 • Przed wejściem do budynku sprawdź, czy fundamenty twojego domu nie mają pęknięć lub innych widocznych uszkodzeń.
 • Wchodząc do zalanych wcześniej zabudowań, używaj mocnego nieprzemakalnego obuwia i zachowaj szczególną ostrożność.
 • Podczas oględzin wnętrza budynku posługuj się oświetleniem z przenośnej latarki zasilanej bateriami.
 • Skontroluj całość i stan ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku, podłóg, drzwi i okien, aby upewnić się, czy budynek nie grozi zawaleniem.
 • Dokonaj oględzin sufitów i tynków we wszystkich pomieszczeniach, by uniknąć niespodziewanego oberwania.
 • Dokumentuj fotograficznie istniejące uszkodzenia i zniszczenia, co może być pomocne przy ubieganiu się o odszkodowanie.
 • Przed włączeniem zasilania elektrycznego dokonaj oględzin instalacji elektrycznej pod kątem widocznych uszkodzeń mechanicznych.
 • Nie włączaj zasilania, jeżeli dostęp do tablicy rozdzielczej lub włącznika wiąże się z wejściem do pozostałej w budynku wody.
 • Jeżeli po włączeniu zasilania stwierdzisz iskrzenie instalacji lub nagrzewanie się przewodów lub elementów komutacyjnych, natychmiast wyłącz zasilanie.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa przy włączaniu zasilania skorzystaj z pomocy fachowca.
 • Przed podłączeniem dopływu gazu do instalacji wezwij fachowców, żeby sprawdzili jej szczelność i uczestniczyli w podłączeniu gazu.
 • Przed korzystaniem z instalacji wodno kanalizacyjnej sprawdź całość rur wodociągowych i funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków.
 • Sprawdź stan techniczny i sprawność zbiorników sanitarnych i szamb, by uniknąć niebezpieczeństwa zakażeń i zatruć.
 • Do odpompowania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy niż w zalanej piwnicy i gdy nie ma pęknięć, budynek nie osiada, a ściany nie są odchylone od pionu.
 • Wodę z zalanych piwnic odpompuj stopniowo, nie więcej niż kilka cm na godzinę oraz 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie, by uniknąć uszkodzenia struktury fundamentów.
 • Jeśli odpompowana woda napływa do piwnicy ponownie, przerwij pracę i sprawdź, co jest tego przyczyną.
 • W celu osuszenia zalanego budynku pootwieraj okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz okienka w piwnicach.
 • Jeżeli jest to możliwe, uruchom ogrzewanie budynku lub skorzystaj z przenośnych urządzeń grzewczych.
 • Meble w pomieszczeniach poodsuwaj o co najmniej 20 cm od ścian oraz podnieś minimum na 5 cm nad podłogę.
 • Z pomieszczeń usuń elementy wykończeniowe, które uległy uszkodzeniu lub utrzymują wilgoć i utrudniają wysychanie pomieszczeń.
 • By uniknąć rozwoju grzybów i pleśni, ściany i sufity odkaź za pomocą mleka wapiennego z wapna palonego i pomaluj farbami z wapna palonego.
 • Stropy drewniane po zdjęciu podłóg i wysuszeniu legarów zabezpiecz środkiem impregnacyjnym do ochrony drewna (również elementy wymienione na nowe)
 • Stropy betonowe po zdjęciu podłóg i wysuszeniu odkaź mlekiem wapiennym z wapna palonego.
 • Zalane przez powódź studnie i ujęcia wody odkaź za pomocą wapna chlorowanego, by uniknąć zakażeń zarazkami chorób zakaźnych.
 • Miejsca ustępowe, ustępy, łazienki oraz urządzenia sanitarne oczyść, wysusz i odkaź wapnem chlorowanym.
 • Wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz do mycia zębów gotuj przed użyciem.
 • Zalaną przez powódź żywność, która nie była zabezpieczona hermetycznymi opakowaniami, wyrzuć.
 • Wyrzuć również artykuły żywnościowe, których opakowania hermetyczne zostały uszkodzone, mają wydęte wieczka lub są pozbawione etykiet (by uniknąć pomyłek)
 • W warunkach popowodziowych przechowuj posiadaną żywność w szczelnych i bezpiecznych opakowaniach.

  (Powyższe zasady opracowano na podstawie materiałów z “Rzeczpospolitej”)

Wydrukuj stronę