Miłosz Krawczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzegu


 —————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Aby umówić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzegu, należy uprzednio
dzwonić pod numer telefonu: 77 444 79 14 od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Rzecznik obsługuje uprzednio zarejestrowanych konsumentów w poniedziałki w godz.
08:15–15:15, we wtorki 10:15–17:15 oraz w środy 07:15–10:15 z biura przy ul.
Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu, II piętro pok. 206 (wejście wymaga uprzedniej
rejestracji).

 

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy obsługa zadań i kompetencji w następującym zakresie:

1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składania wniosków dotyczących prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałania z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi oraz Krajową Radą Rzeczników Konsumentów;

5) przekazywania wniosków i sygnalizowania uprawnionym organom problemów dotyczących ochrony konsumentów;

6) zawiadamiania o podejrzeniu stosowania: niedozwolonych postanowień umownych we wzorach umów z konsumentami albo praktyk ograniczających konkurencję (związanych z postępowaniem antymonopolowym) lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

7) zlecania uprawnionym rzeczoznawcom opinii co do jakości produktów lub usług na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

8) występowania z niektórymi roszczeniami w razie dokonania nieuczciwych praktyk rynkowych;

9) wytaczania powództw i wstępowania do postępowań w sprawach o ochronę konsumentów lub przedstawiania sądowi istotnych dla sprawy poglądów;

10) korzystania z rejestru (centralnej ewidencji) organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;

11) sprawozdań z działalności rzecznika (w tym ich sporządzania, przedkładania i przekazywania);

12) innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę