Brzeg, dnia 12.07.2017 r.
G.6840.2.10.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:
Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9.
2. Opis nieruchomości:
Przedmiotem rokowań jest :
Nieruchomość położona na południe od centralnej części miasta Brzeg w otoczeniu gruntów o funkcji usługowej, oświaty, terenów zieleni oraz mieszkaniowych wielorodzinnych, na wschód od Ronda Solidarności. Lokalizacja bardzo korzystna, w ścisłym centrum miasta. Teren nie ogrodzony, utwardzony asfaltem. Kształt działki jest regularny, działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Jana Pawła II. Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację i gaz. Na działce są posadowione dwa budynki w zabudowie szeregowej. Budynek dwoma fasadami posadowiony na granicy działki. Na granicy działki nr 515 znajdują się tereny zieleni, w tym zadrzewienia. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajdują się zabudowania. W zasadniczej części piętrowy budynek z okresu przedwojennego (częściowo podpiwniczony) obecnie pełniący funkcję szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym. W południowym narożniku działki do głównego budynku przylega mniejszy, którego bryła wskazuje, że był dobudowany w latach powojennych, podobnie jak wejście do głównego budynku hali sportowej.
Zasadnicza część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym (ok. roku 1900), budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej) na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony, jednopiętrowy (w części południowej), nad salą gimnastyczną brak piętra, kryty stropodachem o konstrukcji stalowej (dźwigary kratowe), wypełnionej płytami korytkowymi, przekrycie papą, dach jednospadowy o małym kącie nachylenia. Strop między parterem i piętrem z wps na konstrukcji stalowej, nad piwnicami stalowo-ceramiczny typu Kleina . Ściany działowe murowane. Okna w przeważającej części nowe pcv. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej – odłączone od sieci, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach w sali gimnastycznej oraz na piętrze parkiet. Na korytarzach oraz w toaletach terrakota.
Powierzchnia zabudowy(wg kartoteki budynków) – budynku (nr 1338) – 494m2 , budynku(nr 565) – 32m2 , Powierzchnia użytkowa – budynku (nr 1338 i 565) – ok. 786,65m2 ( w tym piwnice ok.127,77 m2 oraz komunikacja ok. 88,71m2), sali gimnastycznej – ok. 275,33m2 . Faktyczna powierzchnia użytkowa budynków może się różnić od podanej.
Wykaz pomieszczeń: PARTER: dobudówka wejściowa: korytarz oraz trzy pomieszczenia magazynowe, budynek główny: duża sala gimnastyczna(boisko do koszykówki/siatkówki), trzy pomieszczenia socjalne, dwie szatnie wraz z łazienkami, korytarz, hol z klatką schodową; część dobudowana (bud.nr 565): hol, korytarz, dwie łazienki. PIĘTRO: budynek główny: mniejsza sala gimnastyczna, klatka schodowa, magazyn; korytarz, wc, dwa pomieszczenia socjalne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 514, ark.m.8, obręb Centrum jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E1 MN/U/Z – na terenie o przeznaczeniu –tereny usługowe z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie istniejącego zainwestowania, w granicach : strefy III – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B ochrony konserwatorskiej (elewacja od ul.Jana Pawła II w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW obserwacji archeologicznej, wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.
Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Budynek hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 27 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i
zobowiązań.
4. Forma zbycia : sprzedaż na własność
5. Tryb zbycia : rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym
I przetarg odbył się 22.03.2017 r., II przetarg odbył się 22.06.2017 r., cena wywoławcza w
przetargu wynosiła 690 000,00 zł, w II przetargu 450 000,00 zł.

6. Cena wywoławcza : 350 000,00 zł (podatek VAT – stawka Zw – towar używany)

7. Miejsce i termin rokowań :
Rokowania odbędą się w dniu : 14.09.2017 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

8. Warunki udziału w rokowaniach:
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
 wpłacą zaliczkę w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia
 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działka Nr 514 ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu” – do dnia 8.09.2017 r. do godz. 1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20
 stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów)
Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
– imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę za nieruchomość (nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt. 6 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Uwaga – zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :
– dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.9 niniejszego
ogłoszenia,
– aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru sądowego w przypadku podmiotów objętych
obowiązkiem wpisu do KRS,
– pełnomocnictwo,
– numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę,
– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.1061), obowiązany jest
dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie
nieruchomości.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu rokowań i nie wnoszą do stanu technicznego przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

9. Zaliczka : 35 000,00 zł
Zaliczka jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004, w terminie do dnia 8.09.2017 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu
UWAGI:
 Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym
 w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 Oferent, który wygrał rokowania, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości lub pierwszej raty przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490).
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 12.07.2017.r.,w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, od dn12.07.2017 r. do dnia rokowań.

Wydrukuj stronę