Audytor Wewnętrzny Paweł Giszko

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

(II piętro)

pok. 214

tel. 77 549 33 05

Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą:

1)    w zakresie audytowym:

 • zadania związane z audytem wewnętrznym:
  • według ustawy o finansach publicznych,
  • w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności,
 • koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w starostwie,
 • wspomaganie planowania pracy według celów jakościowych w starostwie;

2)   w zakresie kontrolnym — realizacja kontroli planowych i doraźnych, w szczególności według:

 • ustaw o finansach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rachunkowości, ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów wykonawczych,
 • przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w stowarzyszeniach i fundacjach.INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z prawem informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
  2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
  8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
  13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

  Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę