Brzeg, dnia 12.12.  2017r.

G.6840.2. 12 .2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul.Mossora w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 676/1 o pow. 0,1048 ha, obręb Centrum, ark. m. 9 dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007381/5.

Nieruchomość położona jest ok.600 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) Brzegu, w otoczeniu gruntów zabudowanych, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy handlowo-usługowej oraz oświaty, w pobliżu szpitala, przychodni zdrowia, banku.                W bezpośrednim sąsiedztwie parking. Lokalizacja korzystna. Dojazd od północy ulicą Powstańców Śląskich. Nie występowano do zarządców tych dróg na lokalizację zjazdu na działkę. Działka znajduje się na skrzyżowaniu ulic. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja , gaz (w ulicy).

Działka obecnie jest użytkowana jako teren zieleni obsadzony żywopłotem, zielenią ozdobną oraz kilkoma sztukami drzew w części północnej działki. W północnym narożniku znajduje się niewielki murowany kiosk, wykorzystywany przez dzierżawcę jako ekspozycja reklamowa, przeznaczony do likwidacji. Działka z trzech stron jest ogrodzona. Podziemne uzbrojenie terenu, sieć kanalizacyjna, energetyczna, wodociągowa, która przecina działkę w jej centralnej części. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane istniejącym uzbrojeniem terenu oraz nasadzeniami.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą  Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 ze zmianami , działka nr 676/1 położona jest częściowo na terenie o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia) (U) w obrębie istniejącego zainwestowania, częściowo w granicach linii rozgraniczających podstawowego układu drogowego 8L i 69D, częściowo w obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, częściowo w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód powierzchniowych,  w granicach  chronionych korytarzy radio i teletransmisyjnych ograniczających wysokość obiektów budowlanych realizowanych w ich obrębie.

III. sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono
  2. Informacja o sprzedaży :

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 210 000,00 zł  + podatek VAT.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 14.12.2017r,  do dnia 4.01.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. w terminie od dnia 14.12.2017r. do dnia 25.01.2018r.  Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.  Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę