Brzeg, dnia  14.12.  2017r.

G.6840.2.13.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona  w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działki Nr 636/5 o pow. 0,0451 ha i Nr 636/7 o pow. 0,1874 ha obręb Centrum, ark. m. 9 dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007419/1.

Nieruchomość położona jest ok.600 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) Brzegu, w otoczeniu gruntów zabudowanych, o funkcji usługowej, handlowej oraz mieszkaniowej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe, które jest obecnie rozbudowywane co dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji, która jest korzystna. Działki przylegają od południa do ulicy Władysława Łokietka (droga powiatowa) ale teren jest w całości odgrodzony od ulicy, nie ma urządzonego zjazdu. Nie występowano do zarządców tych dróg na lokalizację zjazdu na działkę. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz (w ulicy). Nieruchomość jest obecnie użytkowana jako teren zieleni obsadzony drzewostanem (głównie dęby, klony).Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajduje się  podziemne uzbrojenie terenu sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna oraz gazowa. Sieć gazowa przecina działkę nr 636/7 w jej centralnej części, pozostałe media biegną wzdłuż granic działki. Dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest ustanowiona służebność przesyłu. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane istniejącym uzbrojeniem terenu oraz nasadzeniami i służebnością przesyłu.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą  Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 ze zmianami , działka nr 636/5 i nr 636/7 położona jest na terenie o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia) (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, częściowo  w granicach obszaru wysokiej ochrony wód powierzchniowych, częściowo  w granicach zbiornika wód podziemnych –GZWP 321, chronionego przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

III. sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono
  2. Informacja o sprzedaży :

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 370 000,00 zł  + podatek VAT.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 14.12.2017r,  do dnia 4.01.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. w terminie od dnia 14.12.2017r. do dnia 25.01.2018r.  Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.  Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę