Brzeg, dnia 14.12.2017r.

 

G.6845.2.118.2017

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

             Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości    

przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

          na rzecz dotychczasowych najemców

 

  1. Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
  2. Opis  nieruchomości :

Do wynajęcia  przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

Nr pom. Powierzchnia (m2) Nazwa pomieszczenia
04 19,85 pomieszczenie biurowe
05 20,90 pomieszczenie biurowe
07 20,63 pomieszczenie biurowe
08 19,69 pomieszczenie biurowe
014 20,74 pomieszczenie biurowe
024 9,51 pomieszczenie biurowe

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tryb  –  bezprzetargowy – oddanie w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych najemców
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele biurowe. Przeznaczenie: nieruchomość objęta  wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 

  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu (w tym media): za pomieszczenie nr 024 w wysokości  130,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy, za pozostałe pomieszczenia wymienione w punkcie 2 w wysokości 280,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia   umowy za 1 pomieszczenie biurowe,  płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

  1. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.12. 2017 r. do dnia  4.01. 2018 r.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info, w wyżej wymienionych terminach.

 

 

Wydrukuj stronę