Brzeg, dnia 1.02.2018 r.

G.6845.2.6.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

1. Położenie i oznaczenie przedmiotu najmu:
Działka zabudowana nr 238 o pow. 0,1024 ha, położona przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu, ark.m.5, obręb Centrum, KW- OP1B/0017781/2. Granice wynajmowanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Najemca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

2. Opis przedmiotu najmu:
Działka zabudowana. Na działce położony jest budynek byłej szkoły o kubaturze – 786,0 m3, powierzchni zabudowy 456,00 m2, powierzchni użytkowej (wraz z piwnicami) – 1348,44 m2 . Budynek wybudowany przed 1945 rokiem w systemie tradycyjnym, podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi, murowany, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Budynek posiada instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą. Ponadto na działce położone są: jednokondygnacyjny budynek gospodarczy oraz garaż, oba wzniesione w latach 70-tych XX wieku w systemie tradycyjnym, ze stropodachem płaskim krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego – 36,50 m2, powierzchnia użytkowa garażu – 18,60 m2.
Faktyczna powierzchnia użytkowa budynków może się różnić od podanej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionym uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r., poz.1307, działka nr 238, ark.m.5, obręb Centrum jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 4 MN/U/Z/Pp – na terenie o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, w granicach: strefy I – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o starego miasta o wysokiej intensywności, strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW obserwacji archeologicznej. Budynek byłej szkoły położony na działce figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Forma udostępnienia:
Najem na cele oświatowe na okres 10 lat.

4. Tryb wyłonienia najemcy: przetarg ustny nieograniczony

5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:
Miesięczny wywoławczy czynsz najmu w kwocie 3.000,00 zł.
Do czynszu ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu płatności czynszu. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku począwszy od 2019 r., na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.
Czynsz płatny będzie w terminach do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Wykaz nieruchomości do najmu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i Robotniczej 20 na okres 21 dni, tj. od dnia 1.02.2018 r. do dnia 21.02.2018r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na najem.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę