Brzeg, dnia 1.02. 2018 r.

G.6841.1.2.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zwanowicach, gmina Skarbimierz , stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działki Nr 329/31 o pow.0,0123 ha i Nr 329/32 o pow.0,0718 ha (o łącznej pow. 0,0841 ha), ark. mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00036531/4.
Działki położone są w północnej części obrębu Zwanowice w „Zwanowicach Osadzie”, przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje od północy), w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rolnych, ok.10 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja peryferyjna. Dojazd drogą wewnętrzną, asfaltową od południa – średni. Działki mają kształt nieregularny, usytuowane w obniżeniu terenu. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja– w ulicy. Stan techniczno-użytkowy nieruchomości: możliwości inwestycyjne ograniczone ze względu na lokalizację w obszarze zagrożenia powodziowego i pas o przeznaczeniu rolnym. Kształt niekorzystny, ze względu na wydzielony budynek garaży. Grunt jest mocno zakrzaczony i zarośnięty. Od strony śluzy działka jest ogrodzona siatką stalową.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2.05.2005 r. Nr 30, poz. 818 z późn. zmianami) działki nr 329/31 i 329/32 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Termin zagospodarowania: nie ustalono.

5. Forma zbycia:
Oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat – w trybie przetargowym.

6. Cena nieruchomości:
Cena nieruchomości wynosi: 17.500,00 zł + 23% podatek VAT

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i terminy ich
wnoszenia:

  1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie
    wieczyste wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu + 23% podatek VAT.
    Pierwsza opłata roczna płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy o
    oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
  2. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu + 23% podatek
    VAT. Opłata roczna płatna jest do 31 marca każdego roku .

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 1.02. 2018r. do dnia 21.02.2018 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 1.02.2018r. do dnia 15.03.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info .

Wykaz publikuje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bipouw.e-wojewoda.pl na okres 21 dni.

Wydrukuj stronę