Brzeg, dnia 28.09.2018 r.

G.6840.2. 8 . 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w Brzegu przy ul. Młynarskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 238 o pow. 0,1024 ha, obręb Centrum, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00017781/2.
Na działce posadowiony jest duży wolnostojący budynek oświatowy oraz budynek garażowo-warsztatowy w zabudowie zwartej. Od frontu (elewacja zachodnia) oraz od północy budynek przylega bezpośrednio do chodnika. Teren na zapleczu budynku jest utwardzony, ogrodzony murem, od frontu brama stalowa. Brama wjazdowa od Placu Koszarowego, a na dziedzińcu niewielki parking i teren zieleni. Dojazd dogodny ulicą Młynarską i Placem Koszarowym. Działka ma kształt regularny, konfiguracja terenu płaska. Budynek oświatowy jest dwupiętrowy wzniesiony w technologii tradycyjnej około 1870r., murowany z cegły, podpiwniczony. Budynek posiada trzy niezależne wejścia i dwie klatki schodowe, jest wzniesione na planie prostokąta, bryła budynku zwieńczona czterospadowym dachem o konstrukcji drewnianej wzmocnionej stalową, krytym blachą trapezową. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane, nad ostatnią kondygnację na belkach stalowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Na podłogach głównie wykładziny pcv oraz parkiety, w części komunikacyjnej przyziemia oraz w sanitariatach posadzki ceramiczne, na ścianach i sufitach tynki cementowo-wapienne z lamperiami malowanymi farbą olejną. Elewacja z zachowanymi zdobieniami. Z dokumentacji technicznej budynku wynika, że w latach 2002-2003 przeprowadzono remont więźby dachowej z wymianą jej głównych elementów konstrukcyjnych. Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe w stanie zadawalającym. Przewody spalinowe i wentylacyjne sprawne. Spalinowe już nie są eksploatowane, budynek podłączony do ogrzewania miejskiego. Na ścianach konstrukcyjnych brak spękań, natomiast elewacje są nieestetyczne, do rewitalizacji. St0olarka okienna i drzwiowa w stanie pogorszonym, nie spełnia norm dot. przenikania ciepła. Budynek nie przeszedł termomodernizacji (nie wymieniono stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania). Stropy bez ugięć. Schody drewniane w stanie technicznym średnim. W roku 2010 zamontowano klapy oddymiania klatek schodowych, a klatki schodowe odbudowano i zamknięto na poszczególnych kondygnacjach. Odświeżono powłoki malarskie we wnętrzach, wymieniono wykładziny podłogowe, na I piętrze urządzono toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, w latach 2000-2003 zmodernizowano węzeł sanitarny znajdujący się w piwnicy.
Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z sieci miejskiej (pomieszczenie węzła cieplnego znajduje się w piwnicy). W budynku brak jest windy, nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem toalety na I piętrze), poza tym standard i funkcjonalność budynku przeciętne.
Układ funkcjonalny: piwnica (94,1 m2 – powierzchnia sanitariatów): pomieszczenia gospodarcze, węzeł cieplny, sanitariaty damskie oraz męskie, komunikacja
parter (340,37 m2): cztery sale dydaktyczne, dwa pomieszczenia biurowe, hol z głównym wejściem do budynku, dwie klatki schodowe z wejściami do budynku
I piętro (347,51 m2): cztery sale dydaktyczne, cztery pomieszczenia biurowe, toaleta dla niepełnosprawnych, korytarz, dwie klatki schodowe
II piętro (350,68 m2): trzy sale dydaktyczne (w tym duża aula), dwa mniejsze pomieszczenia dydaktyczne lub biurowe, pomieszczenia magazynowe wydzielone z klatki schodowej, korytarz , dwie klatki schodowe
poddasze: nieużytkowe.
Razem powierzchnia użytkowa 1132,66 m2.
Na zapleczu kompleksu znajduje się parterowy budynek garażowo-warsztatowy wzniesiony w latach 70 XX wieku (jedno pomieszczenie garażowe oraz dwa warsztatowe), typowy, ze stropodachem krytym papą, wrota drewniane. Powierzchnia użytkowa budynku wg inwentaryzacji : 16,90 m2 (garaż) i 31,17 m2 (warsztat) , łącznie 48,07 m2 , pow. zabudowy wg ewidencji budynków: 65 m2.
Faktyczna powierzchnia użytkowa budynków może się różnić od podanej.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.121, z 6 lutego 2004r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307., działka Nr 238 w Brzegu przy ul. Młynarskiej 12 jest położona: w granicach terenu elementarnego A 4 MN/U/Z/Pp, na terenie o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania oraz w granicach : strefy I- zabudowy mieszkaniowo-usługowej Starego Miasta o wysokiej intensywności, strefy A – ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW – obserwacji archeologicznej.

Budynek położony na działce nr 238 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

III. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Termin zagospodarowania: nie ustalono.

V. Informacja o sprzedaży:
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Opolu.

VI. Cena nieruchomości:
Cena nieruchomości wynosi: 175.000,00 zł (podatek VAT-stawka Zw – towar używany)

VII. Obciążenia:
Nieruchomość obciążona jest umową najmu na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzegu – na okres 10 lat

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 4.10. 2018r. do dnia 24.10.2018 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 4.10.2018r. do dnia 15.11.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę