Brzeg, dnia 20.09.2017 r.

G.6845.2. 59.2017

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

  1. Położenie nieruchomości – Żłobizna, gm. Skarbimierz

 

  1. Opis nieruchomości:

Do wydzierżawienia  przeznaczona jest działka nr 306 o pow. 0,2300 ha, ark. mapy 1, obręb Żłobizna, KW OP1B/00016536/3. Działka niezabudowana, sklasyfikowana gleboznawczo jako: grunty orne RIIIa.

 

  1. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy (zaproszenie do składania ofert).
  2. Dzierżawa na okres 2 lat i 11 miesięcy.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Sposób zagospodarowania: na cele rolne bez prawa do zabudowy.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz uchwalonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/205r. z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r., poz.818 z późn. zmianami, położona jest:

–  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy

mieszkaniowej   jednorodzinnej

–  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2- tereny ogrodów i sadów

 

  1. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

     Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny w kwocie 180,00 zł

Czynsz dzierżawy za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy obowiązuje w takiej samej wysokości jak za lata poprzednie.

Dzierżawa jest zwolniona z podatku VAT (grunt rolny)

Czynsz  będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia  każdego roku, na podstawie  wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz roczny płatny będzie w terminach:

Za 1 rok dzierżawy: do 10 dnia od zawarcia umowy.

Za 2 rok dzierżawy: do 10 dnia od dnia  1 rocznicy zawarcia umowy.

Za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy: do 10 dnia od dnia 2 rocznicy  zawarcia umowy.

 

  1. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu

Przy ul. Robotniczej 12  i Robotniczej 20 na okres na okres 21 dni  tj. od dnia 20 września

2017 roku do dnia 10 października 2017 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony

przetarg na dzierżawę w/w działki.

 

  1. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalne. Ponadto wykaz  publikuje si e na stronie internetowej  www.brzeg-

powiat.pl oraz w biuletynie  Informacji publicznej  http;//powiat.brzeski.opolski.sisco.info w

wyżej wymienionych terminach

 

Wydrukuj stronę