Maciej Róg

Sekretarz Powiatu Brzeskiego
(kieruje Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)

 

Małgorzata Cegielska-Pikor

Zastępca Naczelnika 
(zastępuje Sekretarza Powiatu w zakresie kierowania Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)

 

ul. Robotnicza 20, Brzeg
(parter)
pokoje 102, 103, 105, 105 a, 106, 106a

 

 • centrala telefoniczna urzędu 77 444 79 00, 77 444 79 01 i 77 444 79 02
 • e-mail: organizacyjny@brzeg-powiat.pl
 • adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-14806-32384-CAGWC-24 lub ePUAP /powiatbrzeg/domyslna
 • większość stanowisk Wydziału Organizacyjno-Prawnego mieści się w siedzibie przy ul. Robotniczej 20 na parterze (wejście po schodach od ulicy i boczne; ponadto za budynkiem od parkingu jest winda dostępna również dla osób niepełnosprawnych)
 • niektóre stanowiska Wydziału mieszczą się przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 (wejście po schodach od ulicy główne i boczne; ponadto za budynkiem jest parking, z którego jest podjazd oraz winda dla również dla osób niepełnosprawnych)
 • Kancelaria Ogólna ul. Robotnicza 20 hol parteru — przesyłki tradycyjne wpływające tel. 77 444 79 00 i 77 444 79 27, wychodzące (w tym awiza gońców) tel. 77 444 79 01,
 • Kancelaria Ogólna ul. Kard. Wyszyńskiego 23 — przesyłki tradycyjne wychodzące pok. 221 tel. 77 549 33 00, wpływające pok. 054 tel. 77 549 33 61
 • Sekretariat Starosty (w tym poczta elektroniczna i ePUAP) ul. Robotnicza 20 pok. 202 tel. 77 444 79 02
 • rejestracja na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediację, tel. 77 444 79 14
 • stanowisko ds. organizacyjnych (w tym potwierdzanie profilu zaufanego w określonych godzinach; ponadto sprawy socjalne i obsługa kontroli) ul. Robotnicza 20 pok. 106A tel. 77 444 79 33
 • stanowisko ds. obywatelskich (w tym rzeczy znalezione w określonych godzinach; ponadto skargi, świadczenia z Karty Polaka i dla repatriantów, koordynator dostępności) ul. Robotnicza 20 pok. 106 tel. 77 444 79 80
 • stanowisko ds. zaopatrzenia ul. Robotnicza 20 pok. 103 tel. 77 444 79 22
 • stanowisko ds. administracyjnych (administracja budynkiem przy ul. Robotniczej 20) ul. Robotnicza 20 pok. 103 tel. 77 444 79 26
 • stanowisko ds. technicznych (administracja budynkiem przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23, w tym udostępnianie sali konferencyjnej 134) ul. Kard. Wyszyńskiego 23 pok. 108 tel. 77 549 34 34
 • stanowiska ds. kadrowych tel. 77 444 79 59, 77 444 79 37
 • stanowiska ds. informatycznych tel. 77 444 79 39, 77 444 79 40
 • Archiwum Zakładowe jest niedostępne dla osób postronnych, kontakt korespondencyjny lub telefoniczny 77 549 33 07
 • Zastępca Naczelnika Wydziału (w tym nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami, stowarzyszeniami zwykłymi, oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym konkursy dotacyjne oraz obsługa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu) pok. 105 tel. 77 444 79 20; stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl
 • Sekretarz Powiatu pok. 105A tel. 77 444 79 32  nadzór nad podległymi komórkami, legislacyjne przygotowywanie powierzonych projektów aktów normatywnych, obsługa powiatowych komisji wyborczych i referendalnych; sekretarz@brzeg-powiat.pl

 

Godziny rejestracji oraz przyjmowania na nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie
Godziny potwierdzania Profilu Zaufanego
Godziny przyjmowania interesantów Biura Rzeczy Znalezionych

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy prowadzenie następujących spraw:

█1) w zakresie obsługi zarządu i starosty:

a) obsługa posiedzeń zarządu,
b) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych zarządu i starosty,
c) prowadzenie ogólnych punktów kancelaryjnych, w tym sekretariatu starosty i kancelarii ogólnych,
d) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb zarządu i starosty,
e) przygotowywanie na sesje informacji dotyczącej realizacji uchwał rady,
f) prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego, w tym również w formie elektronicznej3),
g) prowadzenie centralnych rejestrów: uchwał zarządu, zarządzeń starosty, oraz
upoważnień (w tym pełnomocnictw) tych organów.

█2) w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa:

a) opracowywanie projektów statutu powiatu, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy starostwa oraz ich zmian,
b) opracowywanie innych powierzonych projektów aktów prawnych zarządu i starosty oraz kontrola ich realizacji,
c) koordynowanie doskonalenia jakości w starostwie,
d) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
e) centralne rejestrowanie (oznaczanie znakami spraw) planów i sprawozdań z wykonania planów — kontroli i pracy komórek;

█3) w zakresie kontroli:
b) kontrola realizacji przez komórki wniosków pokontrolnych,
c) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania starostwa,
d) kontrola realizacji przez komórki planów kontroli;
4) w zakresie skarg i wniosków:
a) przyjmowanie, centralne rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków,
b) sporządzanie analizy załatwiania skarg i wniosków, jak również zbiorczej informacji o petycjach adresowanych do starosty lub zarządu;

█5) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z uchwalanych przez zarząd regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych powiatu,
b) prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
c) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
d) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
da) powoływanie i odwołanie (w tym także w formie porozumienia, zgody lub opinii) kierowników niektórych służb, inspekcji, straży lub innych jednostek organizacyjnych określonych w przepisach odrębnych10), chyba że należy to do innych komórek organizacyjnych starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu,
e) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa,
g) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
h) gospodarka funduszem płac,
i) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
j) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania,
k) przygotowywanie dokumentów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowiska urzędnicze,
l) współdziałanie z kierownikami komórek w zakresie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników starostwa zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;

█6) w zakresie spraw administracyjnych:
a) opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej wydatków rzeczowych i osobowych starostwa,
b) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli starostwa oraz pieczęci urzędowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
c) prowadzenie archiwum zakładowego starostwa,
d) zapewnianie obsługi kancelaryjnej starostwa;

█7) w zakresie informatyzacji:
a) koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie,
b) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w starostwie,
c) zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
d) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu systemów informatycznych w starostwie,
e) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji starostwa,
f) pomoc komórkom organizacyjnym starostwa w zakresie informatyzacji,
g) utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

█9) w zakresie spraw obywatelskich:
a) sprawy z zakresu udzielania pomocy repatriantom: wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlania się, inicjowanie wypłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy oraz wnioskowanie o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, z wyłączeniem jednak aktywizacji zawodowej oraz pomocy społecznej,
aa) sprawy z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka zamierzających osiedlić się na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
c) występowanie z wnioskiem o przedłużenie lub skrócenie prawa do renty szkoleniowej,
d) potwierdzanie profilu zaufanego;

█10) obsługa spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną;

█11) koordynacja współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
a) sprawy z zakresu zlecania (powierzania i wspierania) wykonywania przez te organizacje i podmioty zadań publicznych, w tym także obsługa komisji konkursowej,
b) koordynacja konsultacji wymaganych aktów i spraw, w tym obsługa powiatowej rady działalności pożytku publicznego,
c) sprawy z zakresu nadzoru starosty nad działalnością stowarzyszeń, w tym także stowarzyszeń zwykłych oraz terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, jednakże z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności wypowiadanie się w sprawie rejestracji, zmiany rejestracji (w tym statutu) lub likwidacji stowarzyszenia, jak również żądanie uchwał i wyjaśnień oraz stosowanie ustawowych środków nadzoru,
d) sprawy z zakresu uprawnień starosty wobec fundacji;

█12) w zakresie mienia starostwa:
a) administrowanie budynkami starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania,
b) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia starostwa, w tym monitoring budynku starostwa,
c) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego oraz materiałów i pomocy biurowych,
d) konserwacja wyposażenia starostwa,
e) gospodarowanie taborem samochodowym,
f) wdrażanie postępu technicznego w pracy starostwa,
g) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
h) przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, a także zbywanie i likwidacja tych rzeczy;

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Wydrukuj stronę