Maciej Róg

Sekretarz Powiatu Brzeskiego
(kieruje Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)

 

Małgorzata Cegielska-Pikor

Zastępca Naczelnika 
(zastępuje Sekretarza Powiatu w zakresie kierowania Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)

 

ul. Robotnicza 20, Brzeg
(parter)
pokoje 102, 103, 105, 105 a, 106, 106a
tel. 77 444 79 32

organizacyjny@brzeg-powiat.pl

Godziny rejestracji oraz przyjmowania na nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie
Godziny potwierdzania Profilu Zaufanego
Godziny przyjmowania interesantów Biura Rzeczy Znalezionych

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy prowadzenie następujących spraw:

█1) w zakresie obsługi zarządu i starosty:

a) obsługa posiedzeń zarządu,
b) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych zarządu i starosty,
c) prowadzenie ogólnych punktów kancelaryjnych, w tym sekretariatu starosty i kancelarii ogólnych,
d) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb zarządu i starosty,
e) przygotowywanie na sesje informacji dotyczącej realizacji uchwał rady,
f) prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego, w tym również w formie elektronicznej3),
g) prowadzenie centralnych rejestrów: uchwał zarządu, zarządzeń starosty, oraz
upoważnień (w tym pełnomocnictw) tych organów.

█2) w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa:

a) opracowywanie projektów statutu powiatu, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy starostwa oraz ich zmian,
b) opracowywanie innych powierzonych projektów aktów prawnych zarządu i starosty oraz kontrola ich realizacji,
c) koordynowanie doskonalenia jakości w starostwie,
d) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
e) centralne rejestrowanie (oznaczanie znakami spraw) planów i sprawozdań z wykonania planów — kontroli i pracy komórek;

█3) w zakresie kontroli:
b) kontrola realizacji przez komórki wniosków pokontrolnych,
c) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania starostwa,
d) kontrola realizacji przez komórki planów kontroli;
4) w zakresie skarg i wniosków:
a) przyjmowanie, centralne rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków,
b) sporządzanie analizy załatwiania skarg i wniosków, jak również zbiorczej informacji o petycjach adresowanych do starosty lub zarządu;

█5) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z uchwalanych przez zarząd regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych powiatu,
b) prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
c) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
d) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
da) powoływanie i odwołanie (w tym także w formie porozumienia, zgody lub opinii) kierowników niektórych służb, inspekcji, straży lub innych jednostek organizacyjnych określonych w przepisach odrębnych10), chyba że należy to do innych komórek organizacyjnych starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu,
e) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa,
g) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
h) gospodarka funduszem płac,
i) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
j) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania,
k) przygotowywanie dokumentów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowiska urzędnicze,
l) współdziałanie z kierownikami komórek w zakresie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników starostwa zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;

█6) w zakresie spraw administracyjnych:
a) opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej wydatków rzeczowych i osobowych starostwa,
b) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli starostwa oraz pieczęci urzędowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
c) prowadzenie archiwum zakładowego starostwa,
d) zapewnianie obsługi kancelaryjnej starostwa;

█7) w zakresie informatyzacji:
a) koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie,
b) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w starostwie,
c) zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
d) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu systemów informatycznych w starostwie,
e) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji starostwa,
f) pomoc komórkom organizacyjnym starostwa w zakresie informatyzacji,
g) utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

█9) w zakresie spraw obywatelskich:
a) sprawy z zakresu udzielania pomocy repatriantom: wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlania się, inicjowanie wypłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy oraz wnioskowanie o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, z wyłączeniem jednak aktywizacji zawodowej oraz pomocy społecznej,
aa) sprawy z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka zamierzających osiedlić się na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
c) występowanie z wnioskiem o przedłużenie lub skrócenie prawa do renty szkoleniowej,
d) potwierdzanie profilu zaufanego;

█10) obsługa spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną;

█11) koordynacja współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
a) sprawy z zakresu zlecania (powierzania i wspierania) wykonywania przez te organizacje i podmioty zadań publicznych, w tym także obsługa komisji konkursowej,
b) koordynacja konsultacji wymaganych aktów i spraw, w tym obsługa powiatowej rady działalności pożytku publicznego,
c) sprawy z zakresu nadzoru starosty nad działalnością stowarzyszeń, w tym także stowarzyszeń zwykłych oraz terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, jednakże z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności wypowiadanie się w sprawie rejestracji, zmiany rejestracji (w tym statutu) lub likwidacji stowarzyszenia, jak również żądanie uchwał i wyjaśnień oraz stosowanie ustawowych środków nadzoru,
d) sprawy z zakresu uprawnień starosty wobec fundacji;

█12) w zakresie mienia starostwa:
a) administrowanie budynkami starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania,
b) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia starostwa, w tym monitoring budynku starostwa,
c) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego oraz materiałów i pomocy biurowych,
d) konserwacja wyposażenia starostwa,
e) gospodarowanie taborem samochodowym,
f) wdrażanie postępu technicznego w pracy starostwa,
g) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
h) przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, a także zbywanie i likwidacja tych rzeczy;

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę